Kayseri Ağır Ceza Avukatı Oktay Aydoğdu
23
Ara

Kayseri Ağır Ceza Avukatı Oktay Aydoğdu

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Ağır Ceza davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Ceza Avukatı Nedir?

Türkiye’de yasal olarak avukatlık mesleğinde branşlaşma olmadığı gibi ceza avukatı veya ağır ceza avukatı şeklinde bir tanımlama da yoktur. İnternette “ağır ceza avukatı” adı altında açılan başlıklar gerçeği ifade etmemektedir. Mevzuatta ceza avukatı adında bir avukatlık dalı tanımlanmamıştır. Ceza davalarına giren avukatların kendini ceza avukatı olarak tanıtması dahi yasal değildir. Ancak, halk arasında ceza davalarına giren avukatlara kimi zaman ağır ceza avukatı denildiği görülmektedir. Biz de makalemizde daha anlaşılır olmak için ceza avukatı kavramını kullanacağız.

Ceza avukatı, hem kişi özgürlüğü açısından hem mağdur hakları açısından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşır. Esasen her avukatın yaptığı gibi ceza avukatı da savunma işlevini yerine getirmeye çalışır. Fakat, ağır ceza avukatının savunma işlevi diğer avukatlık branşlarının savunma işlevinden biraz farklıdır. Ceza avukatı, doğrudan kişi özgürlüğünü ilgilendiren bir alanda fonksiyon icra eder.

Savunmanın bu özellikli işlevi nedeniyle ceza avukatı şüpheli veya sanığı savunurken müdafi olarak adlandırılır. Müdafi Arapça bir kelime olup koruyan, savunan, müdafaa eden anlamlarına gelir. Özel olarak ceza yargılamasında şüpheli veya sanığı savunan, haklarını koruyan ve onları yargılama işlemlerinde temsil eden avukatı tanımlamak için kullanılır.

Kayseri Ceza Avukatı ve Ağır Ceza Avukatı; Hukukun müdafaa makamını teşkil eden avukatlık mesleğinde Türkiye’de uygulanan herhangi bir branşlaşma veya ihtisaslaşma yoktur. Ancak bireyler, hukukun ilgili alt dallarında uzmanlaşmış avukatlar için genellikle bu tarz ifadelerde bulunur. Söz gelimi; Kayseri ceza ve ağır ceza avukatı şeklinde araştırmalar yapan bireyler esasında Ceza Hukukuna hakim başarılı bir avukat ihtiyacı içerisindedir. Güncel mevzuatta, ceza avukatı gibi bir düzenleme veya tanımlama bulunmamaktadır. Fakat, gereksinim duyulan hukuk dalında uzman bir avukat aranırken uygulamada genellikle bu şekilde kullanılır. Kayseri ceza avukatı şeklinde araştırılan avukatlar; Ceza Hukukuna hakim ve bu alanda deneyimlediği emsal davalar ile hukuki müktesebatını artırmış hukukçulardır.

Uygulamada Ceza Avukatı Adında Ayrı Bir Avukatlık Alanı Var mıdır?

Avukatlık tüm dünyada giderek branşlaşmaktadır. Çoğu ülke, mesleki alandaki uzmanlığın artmasını sağlamak için branşlaşmayı teşvik etmektedir. Ancak, Türkiye’de hem mevzuatta hem de uygulamada bir branş olarak ağır ceza avukatı adında ayrı bir avukatlık branşı mevcut değildir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar her türlü davada müvekkillerini serbestçe savunabilir. Bu nedenle branşlaşma Türkiye’de yoktur. Ceza davalarına giren, soruşturmalarda şüphelileri savunan, müşteki veya mağdur vekilliği yapan, kısaca ceza hukukuyla ilgili işlemleri takip edip savunma görevi icra eden ceza avukatları halk dilinde bu şekilde adlandırılmaktadır.

Kayseri ceza avukatı, kişinin hürriyetine ve mağdurun yasal haklarına doğrudan temas etmekte ve toplumun en hassas problemler ile iştigal etmektedir. Doğrusu her avukatın icra ettiği müdafaa görevini ceza avukatı da ifa eder. Ancak, ağır ceza avukatının müdafaa rolü sair avukat branşlarının müdafaa rolünden yer yer farklıdır. Ceza avukatı, direkt olarak bireyin hürriyetini alakadar eden bir alanda müdafaa işlevini ifa eder. Ceza avukatı kayseri şeklinde aratılan ceza avukatının bu müdafaası sebebiyle müdafi olarak tanımlanır. Müdafi, Arapça kökenli bir sözcük olup müdafaa eden manasını taşır.

Mevzuatta Ağır Ceza Avukatı Var mı?

Ağır ceza avukatı, belki de halk arasında en çok kullanılan deyimdir. Mevzuatta ceza avukatı tanımlamasına denk düşen bir düzenleme yoktur. Daha önce de açıkladığımız üzere Türkiye’de avukat, her türlü davaya girme yetkisine sahiptir. Ağır ceza mahkemesinde görülen davalar ceza hukukunun en önemli bölümünü teşkil ettiğinden uygulamada bu davalara giren avukatlara ceza avukatı denilmektedir.

Günümüzde her meslek gibi avukatlık mesleği de uzmanlaşmaya doğru giderken mevzuatta halk arasındaki bu adlandırmayı karşılayacak bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle, ceza avukatı deyimi halkın adliye pratiği içerisinde doğmuştur. Esasen, ceza avukatı olarak nitelenen avukat, mahkemelerde her türlü ceza davasına da bakmaktadır. Örneğin, asliye ceza mahkemesinde yargılanan bir sanık, avukat ararken çoğu zaman “ağır ceza avukatı arıyorum” şeklinde beyanda bulunur. Bu nedenle ceza avukatı kavramının tüm ceza davalarına giren avukatı ifade etmek üzere kullanıldığını görmekteyiz.

Kayseri Ceza Avukatı

Suçlara ve bu suçların faillerine ilişkin ceza düzenlemeleri, toplumun asayişini, güvenini ve refahını sağlayan en mühim unsurların başında gelmektedir. Bu itibarla suçlar belirlenmiş ve bu suçların faillerine özgürlüğü kısıtlayıcı ve para cezaları getirilmiştir. Kayseri ceza avukatı, bu bağlamda şüpheli veya sanık için müdafaa makamı olabileceği gibi aynı zamanda mağdur için de katılan sıfatıyla ceza yargılamasında hukuki destek sağlar. Savunma ve hukuki prosedürü icra eden ceza avukatı, yargılama neticesinde kişinin özgürlüğünü kısıtlayıcı ceza i yaptırımların meydana gelebilmesi nedeniyle oldukça kıymetli bir yere sahiptir.

Türk Hukuk Sisteminde suç sayılan hallerden birisinin işlendiğine dair kuşku bulunuyorsa bu durumda kolluk birimler ya da savcılık tarafından soruşturma prosesi başlayacaktır. Olaya ilişkin deliller toplanacak ve vaka için araştırma süreç başlayacaktır. Bu esnada söz konusu suçun faili olduğu düşünülen kişi ya da kişilerin hukuki durumu şüpheli olarak adlandırılacaktır. Kayseri ceza avukatı, tüm bu prosesler devam ederken Sulh Ceza Hakimliğine lazım gelen müracaatları gerçekleştirecek ve şüpheli müdafii sıfatıyla ifade sırasında mevcut bulunacak ve kişinin yasal haklarının işletilmesine vesile olacaktır.

Somut olaya ilişkin kovuşturmanın başlatılması kanaatine varan savcı iddianame hazırlar ve iddianameyi görevli ve yetkili mahkemeye ibraz eder. İlgili mahkemenin ibraz edilen iddianameyi kabul etmesi üzerine şüpheli artık sanık sıfatıyla işlem görecektir. İşte bu noktada ceza avukatı oldukça mühim bir rol üstlenir. Müdafii sıfatı ile sanığın yasal haklarını korur ya da müşteki avukatı sıfatıyla davaya katılan olarak müdahil olur ve kişinin hak ve menfaatlerini müdafaa eder.

 • Avukat Oktay Aydoğdu tarafından kurulan hukuk ofisi, yukarıda ifade edilen hukuki prosese en doğru hukuki adımlar ile yaklaşmakta ve ceza avukatı Kayseri noktasında gereksinim duyulan hukuki danışmanlık ve dava vekilliği görevlerini, müvekkil menfaatleri ve yasal hakları doğrultusunda ifade etmektedir.

Ceza Avukatları Duruşmada Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Avukat, sanığın yalnızca hukuki temsilcisidir. Savunmanın sadece hukuki boyutuyla ilgili müvekkilini mahkeme nezdinde savunur. Yoksa savunduğu kişinin yerine geçip olayı anlatamaz. Yargılanan şahıs olaya dair bilgi ve görgüsünü kendisi anlatacaktır. Ceza muhakemesi, yaşanmış bir olayın mahkemede deliller vasıtasıyla yeniden canlandırılması faaliyetidir. Doğal olarak yaşanmış bir olayın nasıl gerçekleştiğini ancak o olayın parçası olan şahıslar bilebilir.

Ceza avukatları, sanığı temsilen delil sunabilir, sunulan delilleri değerlendirebilir, gerekli itirazları yapabilir; tanık, müşteki ve yargılama makamı dışında olup yargılamaya katılan diğer kişilere olayı aydınlatmak ve müvekkilini savunmak için sorular sorabilir.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Savunabilir?

Ceza avukatı aynı davada birden fazla kişiyi savunabilir. Savunduğu kişilerin sayısının önemi yoktur. Aynı anda yüzlerce kişiyi de savunabilir. Önemli olan savunduğu kişiler arasında menfaat çelişkisi olmamasıdır. Yani, avukatın bir kişi hakkında yaptığı savunma, savunduğu diğer kişinin savunma haklarına zarar verebilecek veya onu daha iyi savunmasını engelleyebilecekse iki müvekkil arasında menfaat çelişkisi olduğu kabul edilir. Menfaat çelişkisi oluştuğu durumlarda avukat iki müvekkilinden birini savunmayı tercih etmek zorundadır. Aksi takdirde kişilerin savunmaları arasında meydana gelen menfaat çelişkisi nedeniyle savunma hakkı zarar görür.

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Yasalarla net bir tanımı yapılmamış ağır ceza avukatının uygulamada sıklıkla kullanılan tanımı; ağır ceza mahkemelerinde görülen davalarla iştigal eden avukattır. Yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte Kayseri ağır ceza avukatı noktasında faaliyet gösteren avukatlar genel olarak aşağıdaki suçları konu alan davalar ile ilgilenmektedir:

 • Nitelikli Yağma Suçu,
 • Kasten Öldürme Suçu,
 • Zimmet Suçu,
 • Hileli İflas Suçu,
 • Rüşvet Suçu,
 • Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu,
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu,
 • Nitelikli Dolandırıcılık Suçu,
 • Parada Sahtecilik Suçu,
 • İşkence Suçu,
 • Organ ve Doku Ticareti Suçu,
 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu,
 • Cinsel Saldırı Suçu,
 • Devlet Güvenliğini Hedef Alan Suçlar,
 • İntihara Yönlendirme Suçu,
 • İnsan Ticareti Suçu,
 • İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar.

Ceza Avukatının Önemi

Ceza avukatları, ceza davalarında oldukça kritik işleve sahiptir. Kayseri ceza avukatı, dava esnasında müvekkilinin yasal ve hukuki haklarını müdafaa etmek suretiyle koruyan kişidir. Toplumun en hassas ve hayati problemleri ile alakadar olan ceza avukatı seçilirken oldukça titiz davranılmalı, emsal davalarla deneyim sahibi olup olmadığı etüt edilmeli ve hukuki müktesebatı hakkında emin olunmalıdır. Avukat Oktay Aydoğdu ; ağır ceza avukatı kayseri noktasında ihtiyaç duyulan profesyonel hukuk desteğini sağlamakta ve aldığı nitelikli hukuki eğitimini uygulamada pratiğe dökerek birçok müspet netice elde etmektedir. Müvekkillerinin dosyalarını en müteyakkız biçimde inceleyen ve alternatif çözüm yıllarından sonuca en kısa zamanda ulaştıracak olanı uygulayan profesyonel hukukçudur.

 

Bir Davada Ceza Avukatının Görevi Ne Zamana Kadar Sürer?

Ceza avukatının görevi takip ettiği davanın karara çıkıp kararın kesinleşmesiyle son bulur. Karar kesinleşinceye kadar davayı takip etmek zorundadır. Karar yerel mahkemede verildikten sonra Yargıtay aşaması başlayacaktır. Avukat, Yargıtay aşamasını da kural olarak takip etmelidir. Aksine sözleşme yapmak mümkündür.

Soruşturma aşamasında avukatlık görevi sadece belli soruşturma işlemleri için ifa edilmekteyse o işlemin sonuçlanmasıyla da avukatın görevi son bulur.

Ağır Ceza Avukatı ve Suç Kavramı

Suç kavramı doğrudan toplumun kültürel, ekonomik ve siyasal yapısıyla da ilintili olduğundan avukat toplumu çeşitli yönleriyle görebilen bir sosyolog gibidir. Her suç toplumun ne yönde bir sorunla karşı karşıya olduğunun habercisidir. Ekonomik sorunların arttığı dönemlerde hırsızlık, gasp, dolandırıcılık gibi suçların artması bunun en büyük örneğidir.

Toplumda ceza avukatının suçluları savunduğu şeklinde genel bir yanılsama vardır. Halbuki avukat, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak savunmanın sadece hukuki yönüyle ilgilidir. Avukat şüpheli veya sanıkla özdeşleştiği yönünde kanaatlerin oluşmasına neden olacak davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Ceza avukatları, hukukunun en çekişmeli en sorunlu alanında mesleki faaliyet icra etmektedir. Özellikle toplum yargılamadaki rolü nedeniyle avukatı taraflarla özdeşleştirdiğinden, avukat, ceza avukatı veya ağır ceza avukatı, görevini ifa ederken avukatlık meslek etik kurallarına dikkat etmelidir.

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Kayseri ağır ceza avukatı hukuki faaliyetini Kayseri’de gösteren, hukuk üzerine lisans eğitimini bitirdikten sonra yasal avukatlık stajını tamamlamak suretiyle avukatlık mesleğini icra eden kişidir. Türk Hukuk Sistemi her ne kadar “ağır ceza avukatı” “boşanma avukatı” gibi branşlaşma ihtiva eden sıfatları yasal olarak düzenlemese de, daha çok Ceza Hukukundan doğan işlem, uyuşmazlık ve davalar ile iştigal olan ve kendisini bu alanda yetiştiren avukata uygulamada ağır ceza avukatı denir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Ağır Ceza davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Ağır Ceza Avukatı

Konusu suç içeren eylemleri ve bu eylemlerin faillerine verilecek yaptırımları konu edinen davalar ceza davalarıdır. Kayseri ağır ceza avukatı her ne kadar Kayseri merkezli faaliyet gösterse de ülkenin tüm şehirlerinde ceza davalarını yürütme yetkisini haizdir. Vekaletname çıkarmak suretiyle kişinin yargı önünde temsil olunmasını yürütün ağır ceza avukatı, kişi sanık sıfatını haiz ise bu durumda sanık müdafi olarak isimlendirilir. Şayet kişi mağdur ise bu durumda da katın vekili olarak adlandırılır. Kişinin taraf olduğu ceza davası hangi şehirde gerçekleşiyor olursa olsun Kayseri ağır ceza avukatı müdafaasını gerçekleştirebilir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Ağır Ceza davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Ağır Ceza Avukatının Önemi

Kayseri Ağır Ceza Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Ağır Ceza Avukatı Oktay Aydoğdu

Ağır ceza veya asliye ceza mahkemelerinde görülen davalarda faaliyet gösteren Kayseri ağır ceza avukatları, TCK özel hükümlerde düzenlenen suçları konu alan yargılamaların hem soruşturma hem de kovuşturma sürecinde önemli rol üstlenir. Yargılama neticesinde kişinin adil yargılanmak suretiyle hak ettiğinden daha fazla ceza almamasını, beraat edilmesini veya tahliye edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Bu itibarla Kayseri ağır ceza avukatı oldukça önemli ve hayati bir fonksiyon üstlenir. Zira ceza davaları neticesinde kişinin hürriyetini kısıtlamaya yönelik çok ciddi yaptırımlar söz konusudur.

Ceza davalarının hürriyeti kısıtlayıcı tedbirleri ihtiva ettiğinin ifade ettik. Bu nedenle önemli olan bir diğer unsur ise mevcut olay ile alakalı tüm somut delillerin toplanması, mahkemeye ibraz edilmesi ve bu sayede savunmanın en iyi şekilde yapılmasıdır. İşte bu savunma, Kayseri en iyi ağır ceza avukatı eli ile yapılır. Zira avukat mevcut yargılamada faydası olacak tüm hukuki yolları işletecek, yapılması yararlı işlemleri gerçekleştirecek ve ceza davasının neticesinde kişinin hürriyetine ilişkin en müspet kararın hasıl olması adına oldukça titiz çalışacaktır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Ağır Ceza davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Ağır Ceza Avukatı Ücreti

Ağır ceza avukatı ücreti, avukatın baktığı dosyanın kapsamı ve muhteviyatı değerlendirilerek belirlenir. Bu nedenle ağır ceza avukatına verilecek ücretin ne olacağı net bir rakamla ifade edilmez. Barolar her sene Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlamaktadır. Bu tarife göz önüne alınarak ve mevcut olay değerlendirilerek avukat ile kişi arasında ücret serbestçe tayin edilir. Kişinin yaşamına doğrudan etki eden ceza davalarında avukatlık ücretinden ziyade avukatın hukuki müktesebatı, başarısı ve profesyonelliği önemlidir. Zira hatalı ya da ihmali bir işlem neticesinde kişi, geriye dönüşü imkansız hak kayıpları yaşayabilir.

Ceza ve Ağır Ceza Avukatı Kayseri

Ağır ceza avukatı, ceza avukatı, aile avukatı gibi branş sıfatları, esasında hukuken yasallaşmış ve kabul edilmiş terimler değildir. Ancak uygulamada, ceza hukukuna yoğun mesai harcayan ve daha çok bu alanda ihtisaslaşan avukatlar halk nezdinde ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi isimlerle bilinmekte ve tanınmaktadır. Kişilerin hürriyetine ve toplum düzenine doğrundan temas eden ceza avukatları, yükümlü olduğu sorumlulukları nedeniyle oldukça hassas ve hayati bir hizmet sunmaktadır. Zira ceza avukatı, üstlendiği görevi nedeniyle mevcut davayı oldukça dikkatli takip etmeli ve tafsilatıyla analiz etmelidir. O halde, söz konusu davanın hukuka hizmet eder nitelikte neticelenmesi için gayret etmekte ve yasal hakların müdafaa makamı olarak oldukça kritik bir görev üstlenmektedir.

 • Kişi hürriyetini doğrudan ilgilendiren bir alanda hukuki destek sağlayan ceza ve ağır ceza avukatı kayseri noktasında mühim ve hassas bir görev ifa etmektedir. Müdafi olarak adlandırılmakta ve şüphelinin yahut sanığın yasal haklarını ve menfaatlerini savunman olarak korumakla yükümlüdür. Kayseri ağır ceza avukatı ile iletişim sağlamak ve yasal haklarınızın korunmasını ve hukuki sürecin en doğru biçimde yürütülmesini talep etmek için avukatlık bürosu üzerinden iletişim sağlanmalıdır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Ağır Ceza davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri Ağır Ceza Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Ağır Ceza davaların da tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.