Kayseri İdari Davalar Avukatı Oktay Aydoğdu
23
Ara

Kayseri İdari Davalar Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İdare davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

İdare hukuku; idarenin kurulması, faaliyetleri, işleyişi, yapısı ve görevlerinin düzenlenmesine dair birtakım kurallar içeren hukuk dalıdır. İdare hukukunun bilhassa idari teşkilat ile ilgilendiğini belirtmek gerekir. İdarenin bütünlüğü her zaman korunmak zorundadır.

İdare; tek ve iki yanlı olmak üzere faaliyet göstermektedir. Tek yanlı idari işlemlerin bireysel ve düzenleyici idari işlemler olmak üzere ikiye ayrıldığını belirtmek gerekir. İki yanlı idari işlemler ise idari sözleşmeleri kapsamaktadır. İdarenin faaliyetlerinden bahsetmek gerekirse buradaki ana maddenin kamu hizmeti olduğunu vurgulamak gerekir. İdarenin en büyük görevi; kamu hizmetini sağlamaya yönelik olan kolluk hizmeti olarak gösterilmektedir. Buna ek olarak, idarenin tüm faaliyetlerini yürütürken Anayasa maddelerine ve yasalara uygun davranması önemli bir zorunluluktur.

Kayseri İdari Davalar Avukatı

Arslan Hukuk Büromuzun idare hukuku alanında vermiş olduğu hizmetlerin başında iptal davaları gelmektedir. İptal davaları; idari işlemler hakkında bazı kriterlerden kaynaklı olarak çıkarları zarar gören kişiler tarafından açılan davalar olarak bilinirler. İptal davalarında söz konusu idari işlemlerin amaç, yetki, neden, sonuç, şekil ve konu gibi etkenlerden dolayı hukuka aykırılık tespit edildiği iddiası taşınmaktadır. İptal kararının yerine getirilmesi için idarenin herhangi bir eylemde bulunmasına gerek yoktur. İdarenin pasif kalması, kararın uygulanmasını kolay hale getiren bir unsurdur. İptal kararı sonucunda iptal kararının uygulandığı işlem ve ona bağlı olan diğer işlemler; otomatik olarak ortadan kaldırılmaktadır.

Arslan Hukuk Bürosu olarak idare hukuku başlığı altında vermiş olduğumuz diğer hizmetler arasında kentsel dönüşüm hukuku ve iptal davaları, tam yargı davaları, kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları, belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları ile idarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları bulunmaktadır.

Tam yargı davaları; idarenin herhangi bir eylemi veya işleminden dolayı zarar gören kişinin maddi ve manevi zararının tazmini amacıyla açmış olduğu bir idari davadır. Tam yargı davasının özel hukuk kapsamındaki tazminat ve alacak davalarına benzer bir dava olduğunu belirtmek gerekir. Tam yargı davası, idare işleminden kaynaklı bir zararın tazminine yönelikse iptal davasıyla beraber açılabilir. Ayrıca, tam yargı davası, bağımsız olarak da açılabilir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İdare davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

İdare Hukuku Davaları

İdare Hukuku: İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar, idari yargılama hukukunun başlıca konusudur. İdari davalar; genel olarak iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılır:

 • İptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği belediye encümeninin verdiği cezalar gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.
 • Tam yargı davası; idarenin işlem ve fiilleri nedeniyle kişisel hakları zarara uğrayanların idareye karşı açtığı bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.
 • İdari sözleşmelerden kaynaklanan idari davalar; toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan idari sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinir.

Özellikle vurgulamak gerekir ki, idarenin yönetmelik, tüzük, tebliğ gibi düzenleyici işlemlerine karşı da Danıştay nezdinde iptal davası açmak mümkündür.

İdari davalara bakma görevi idare mahkemesi veya Danıştay tarafından yerine getirilir. İdari dava açma süresi, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gündür. İdare mahkemesi veya Danıştay nezdinde açılan idari davalarda, idari işlem veya eylemin dava sonuçlanana kadar uygulanmasını engellemek amacıyla yürütmenin durdurulması kararı talep edilmelidir. Avukat Oktay Aydoğdu, tüm idari davalarda müvekkillerine hukuki yardım sunmaktadır.

            Hukuk Büromuzla sunulan Hizmetler :

 • Kayseri İdari Davalar Avukatı Oktay Aydoğdu
  Kayseri İdari Davalar Avukatı Oktay Aydoğdu

  İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan idari davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karş iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Karayolları Trafik davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İdare davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, İdare Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. İdare davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.