Kayseri Kaçakçılık Suçu, Gümrük Kaçakçılığı Avukatı
17
Oca

Kayseri Kaçakçılık Suçu, Gümrük Kaçakçılığı Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kaçakçılık Suçu,Gümrük Kaçakçılığı  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Kaçakçılık Suçu, Gümrük Kaçakçılığı Avukatı

Şu an yürürlükte bulunan 5607 sayılı Kaçaklıkla Mücadele Kanunu ise 11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6455 Sayılı Kanun ile bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile özetle, 5015 sayılı Kanun’da yer alan kaçak akaryakıta ilişkin ceza hükümleri ile 4733 sayılı Kanun’da yer alan tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığına ilişkin ceza hükümleri 5607 sayılı Kanuna aktarılmış, eşyanın hızlı bir şekilde tasfiye edilebilmesi için yeni düzenlemelere yer verilmiş, kabahat nevinden fiiller madde metninden çıkarılarak 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun içine konuşlandırılmıştır.

Ancak aradan geçen kısa süre içinde son olarak 28.06.2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6545 Sayılı Kanun ile Kaçakçılık Suçları yönünden bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu itibarla uygulamada meydana gelebilecek olası tereddütleri gidermek üzere 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinde belirtilen kaçakçılık suçlarına ve 4 üncü madde de belirtilen Suçun Nitelikleri hallerine ilişkin olarak kısa çalışma metni hazırlanmıştır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kaçakçılık Suçu,Gümrük Kaçakçılığı  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

 

KAÇAKÇILIK SUÇLARI


(1) Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi,
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.
(2) Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Aldatıcı İşlem Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Aldatıcı İşlem Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.
(3) Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi,
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.
(4) Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, hile ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi,
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Hile Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.) Hile Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.(5) Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi,bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(6) Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi,

altı aydan iki yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.(7) İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde,
iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(8) İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde
bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(9) İlgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak amacıyla ihracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi gösteren ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik gösteren kişi,
bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. 
Gerçekleşmiş gibi gösterme veya değişik gösterme Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Gerçekleşmiş gibi gösterme veya değişik gösterme fiili Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
İdari İtiraz Prosedürüne ve İtirazın Reddine Dair Kararlar İdari Yargı Denetimine tabi olduğundan konusuna göre Vergi Mahkemeleri veya İdare Mahkemeleri görevlidir.

(10) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz .

(11) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile değiştirilmiştir) Ulusal marker uygulamasına tabi olup da, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun belirlediği seviyenin altında ulusal marker içeren veya hiç içermeyen akaryakıtı;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Ancak, marker içermeyen veya seviyesi geçersiz olan akaryakıtın kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(12) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan izin alınmadan; akaryakıt haricinde kalan solvent, madenî yağ, baz yağ, asfalt ve benzeri petrol ürünlerinden akaryakıt üreten veya bunları doğrudan akaryakıt yerine ikmal ederek üreten, satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(13) Her türlü üretim, iletim ve dağıtım hatları dahil olmak üzere sıvı veya gaz halindeki hidrokarbonlarla, hidrokarbon türevi olan yakıtları nakleden boru hatlarından, depolarından veya kuyulardan kanunlara aykırı şekilde alınan ürünleri satışa arz eden, satan, bulunduran, bu özelliğini bilerek ticarî amaçla satın alan, taşıyan veya saklayan kişi,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(14) Kaçak akaryakıt veya sahte ulusal marker elde etmeye, satmaya ya da herhangi bir piyasa faaliyetine konu etmeye yarayacak şekilde lisansa esas teşkil eden belgelerde belirlenenlere aykırı olarak sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman bulunduranlar
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(15) Ulusal markeri yetkisiz olarak üreten, satışa arz eden, satan, yetkisiz kişilerden satın alan, kabul eden, bu özelliğini bilerek nakleden veya bulunduranlar,
iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Ulusal markerin kimyasal özelliklerini taşımasa bile, bu madde yerine kullanılmak amacıyla üretilen kimyasal terkipler hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
Görevli Mahkeme 1. Asliye Ceza Mahkemesidir.

(16) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin taklitlerini imal eden veya ülkeye sokanlar ile bunları bilerek bulunduran, nakleden, satan ya da kullananlar
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Resmi Belge Olarak Kabul Edilmesi Halinde İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Resmi Belge Olarak Kabul Edilmemesi Halinde İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

(17) Tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin ambalajlarına kamu kurumlarınca uygulanan bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri; ilgili mevzuatta belirlenen şekilde temin etmesine rağmen belirlenen ürünlerde kullanmaksızın bedelli veya bedelsiz olarak yayanlar, bunları alma veya kullanma hakkı olmadığı halde sahte evrak veya dokümanlarla veya herhangi bir biçimde ilgili kurum ve kuruluşları yanıltarak temin edenler, bunları taklit veya tahrif ederek ya da konulduğu üründen kaldırarak, değiştirerek ya da her ne suretle olursa olsun tedarik ederek amacı dışında kullananlar
üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Sahte Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Sahte İşlem Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

(18) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile değiştirilmiştir) Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.
Sahte Resmi Belge İle Yapılmış İse Görevli Mahkeme 1.Ağır Ceza Mahkemesidir.(Kaçakçılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılama yapılır.)
Sahte İşlem Resmi Belge İle Yapılmamış İse Görevli Mahkeme 1.Asliye Ceza Mahkemesidir.

(19) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
(20) (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile yürürlükten kaldırılmıştır)
(21) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır.
(22) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması hâlinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılır. (28.06.2014 tarihli, 29044 sayılı R.G. 6545 s.k. ile eklenmiştir)

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kaçakçılık Suçu,Gümrük Kaçakçılığı  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Kaçakçılık Suçu, Gümrük Kaçakçılığı Avukatı
Kayseri Kaçakçılık Suçu, Gümrük Kaçakçılığı Avukatı

KAÇAKÇILIK SUÇLARININ NİTELİKLİ HALLERİ
(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…) , bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…), üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerinehükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların (…), belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçunmüşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat artırılır. (11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile eklenmiştir)
(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilanedilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir. (11.04.2013 tarihli, 28615 sayılı R.G. 6455 s.k. ile eklenmiştir)

*5607 sayılı Yasanın 17 nci maddesinin 2 nci fıkrasında “bu kanun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Ceza Mahkemelerinde görülür. Ancak bu suçlarla bağlantılı olarak resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir” hükmü mevcuttur. Tasarı gerekçesinde bu hükmün ” kaçakçılık davalarının özel ihtisası gerektirmesi” nedeniyle getirildiği açıklanmıştır. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kaçakçılık davalarına o yerdeki bir numaralı Asliye ve Ağır ceza mahkemesinin bakması kararlaştırılmıştır.
Kaçakçılık suçlarının ihtisas mahkemelerince yargılanması anlaşıldığından aralarında bağlantı bulunsa dahi sahtecilik dışındaki diğer suçların yargılamaların kaçakçılık suçu yargılaması ile birleştirilememektedir.
** Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticarî mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde 3 üncü madde hükümleri uygulanır.
***Hukuken geçerli bir mazereti olmadığı halde, izinsiz olarak gümrük bölgesine girerek sahile veya bir başka gemiye yanaşan geminin kaptanı, gemide yasak eşya ya da yükleme veya taşıma belgelerinde yer almayan eşya bulunması hallerinde, bu Kanundaki kaçakçılık suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.

KAÇAKÇILIK KANUNU:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunun Madde 3/1 ine göre “Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, gümrük kapıları dışından ülkeye sokulması halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır.” Demektedir.

Kaçakçılık Konusu Eşya Gizlenirse:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/2 sinde ” Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Kaçakçılık Konusu Eşyayı Satın alanlar, Satanlar ve gizleyenler:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/5 inde “Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır

Türkiyeye İthali Yasak Olan Bir Eşyayı, Ülkeye Sokmak:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/7 inde “İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeye sokan kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır.”

Türkiyeye İhracı Yasak Olan Bir Eşyayı, Ülkeden Çıkarmak:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/8 inde ” İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı ülkeden çıkaran kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Akaryakıt, Sigara, Tütün, Nargile, Alkol Kaçakçılığı Suçu ve Cezası:

Bu konuya ayrı bir başlık açmak istedim. Çünkü Kayseri ve özellikle sınıra komşu illerde genellikle bu suçlar işlenmektir. Kişiler bilerek yada bilmeyerek özellikle kaçak sigaraları, kaçak nargüle tütünlerini, kaçak mazot ve kaçak alkolleri Habur Gümrük Kapısından ülkeye sokmaktadır. Ancak bu suçtur.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/10Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek cezalar yarısından iki katına kadar artırılır, ancak bu fıkranın uygulanması suretiyle verilecek ceza üç yıldan az olamaz.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Madde 3/18 Ambalajlarında bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaret bulunmayan ya da taklit veya yanıltıcı bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretleri taşıyan tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkileri;
a) Ticari amaçla üreten, bulunduran veya nakleden,
b) Satışa arz eden veya satan,
c) Bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan,
kişi üç yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ancak, tütün mamullerinin etil alkol, metanol ve alkollü içkilerin kaçak olarak yurda sokulduğunun anlaşılması hâlinde, onuncu fıkra hükmüne istinaden cezaya hükmolunur.

Kaçak Sigarada Kişisel Kullanım Sınırı:

Kişi suç konusu bu eşyayı kullanmak için getirdiğini iddia ediyorsa; Yargıtay içtahatlarına göre 20 kartona kadar kullanımı kabul ederken, 20 karton yani 200 adet ve üzeri sigaranın ise kaçakçılık suçuna girdiğini söylemektedir.

Ancak burada 20 karton baz alınmamalı. Bu konuda somut olaya bakılmaktadır. Yani eşyanın cinsi, özellikleri, miktarı, gizlenmişmi?, farklı markalarmı? v.s tüm özelliklere bakılarak söz konusu sigaranın kullanım amaçlımı yoksa ticari amaçlı olarakmı ülkeye sokulduğuna kanaat getirilmektedir. Bu konuda suç işlememek adına yurtdışından ülkeye sigara getirmenizi önermemekteyim. Aşağıda vereceğim örnek yargıtay kararlarında (örnek 2 ve örnek 5) 20 kartonu kişisel kullanım saydığı karar ile 19 kartonu ticari amaç saydığı kararları lütfen dikkatle okuyalım. O yüzden 20 kartonun baz alınarak ülkeye sokulması fikrinin ne kadar vahim bir hata olacağını anlayacaksınız.

Kaçak Sigara ile ilgili yargıtay kararları:

1-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/26709 Karar no: 2015/18404 Karar Tarihi: 08.07.2015: 246 Paket 14 farklı marka kaçak sigara kişisel kullanım miktarı üzeri olduğu, ticari amaçla bulundurulduğu, mahkumiyet verilmesi gerektiği

2-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/768 Karar no: 2015/757 Karar Tarihi 21.01.2015: 200 PAKET KAÇAK SİGARA KİŞİSEL KULLANIM, TİCARET YAPTIĞINA DAİR DELİL BULUNMAMASI

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Miktar itibariyle kişisel kullanım sınırları içinde kaldığı anlaşılan dava konusu sigaraların, bir markaya ait 200 paket olmasına, dosya kapsamı ve sanığın aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigarayı ticari amaç için değil, kişisel kullanım amacıyla satın aldığını beyan etmesine göre; sanığın savunmasının aksine, ele geçen sigaraları ticari amaçla bulundurduğuna ilişkin cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gözetilerek beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyet kararı verilmesi, Yasaya aykırı, sanığın ve üst Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 günü oybirliğiyle karar verildi.

3-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/5993 Karar no: 2015/225 Karar Tarihi 13/01/2015 : 160 PAKET KAÇAK SİGARA

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Dosya kapsamına göre, sanığın Hakkari ilinden satın aldığı sigaralarla öğrenim gördüğü Erzincan iline dönerken, içerisinde yolcu olarak bulunduğu otobüste güvenlik güçlerince yapılan aramada,
Müsadere kararında sigara miktarının 160 paket yerine 1500 paket olarak gösterilmesi, Yasaya aykırı, [/b]sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

4-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2014/8393 Karar no: 2015/304 Karar Tarihi 14.01.2015 : 30 KARTON KAÇAK SİGARA İÇİCİLİK SINIRI,TİCARİ AMAÇLA OLMADIĞI.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
Olay tarihinde sanıkların bulunduğu araçta yapılan aramada 30 karton kaçak ve bandrolsüz sigaranın ele geçirildiği dosya kapsamına göre mahkemece verilmiş bir arama kararı olmadığı gibi gecikmesinde sakınca olduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Savcısı tarafından da verilmiş bir yazılı arama emrininde bulunmadığı, sanıkların aşamalardaki savunmalarında ele geçen sigaraları paylaşarak sahiplenmeleri ve kişisel ihtiyaç için aldıklarını savunmaları ayrıca sanıkların kendi nam ve hesabına aldıkları sigara miktarının kişisel kullanım sınırında kalması ve ticari amaçla bulundurduklarına ilişkin bir delil de elde edilememesi karşısında, savunmaların aksine atılı suçu işlediklerine dair cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,
Yasaya aykırı sanıklar ve O yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA,

5-) Yargıtay 7. Ceza Dairesi Esas No: 2012/20478 Karar no: 2013/12678 Karar Tarihi 06.06.2013 :
19 KARTON DEĞİŞİK İKİ MARKA SİGARA TİCARİ AMAÇLI BULUNDURDUĞU, MAHKUMİYET GEREKTİĞİ

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Gümrük İdaresi vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan incelenmede,Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen Gümrük İdaresinin 4733 sayılı yasaya muhalefet suçundan davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığından, Gümrük İdaresinin temyiz inceleme isteğinin 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesiyle yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nun 317.maddesi uyarınca REDDİNE,
Katılan Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilinin temyiz talebi yönünden yapılan inceleme de,
Sanığa ait koli içerisinde 2 farklı markaya ait 19 karton bandrolsüz sigara ele geçmesinden ibaret olayda, ele geçen bandrolsüz sigara miktarının kişisel kullanım dışında kaldığı gözetilerek sanığın ticari amaçla bandrolsüz sigara bulundurduğunun kabulü ile mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde beraatine karar verilmesi;
Kabule göre de,
Dava konusu olayda sanığın kolisinde bandrolsüz sigara ele geçmesi şeklinde gerçekleşen eylemin tek ve bölünemez olduğu halde mahkemece eylemi bölmek suretiyle 5607 ve 4733 sayılı yasalara muhalefet suçlarından ayrı ayrı beraat kararı verilmesi; Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1.maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 06.06.2013 günü oyçokluğuyla

Kaçakçılık Suçunda Cezanın Artırılması Gerektiren Haller:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 4

(1) Bu Kanunda tanımlanan suçların, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır.
(2) Bu Kanunda tanımlanan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak işlenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Bu Kanunda tanımlanan suçların, belgede sahtecilik yapılarak işlenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur.
(6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesine kasten göz yuman kişi, işlenen suçun müşterek faili olarak sorumlu tutulur.
(7) Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasî, iktisadî veya askerî güvenliğini bozacak ya da çevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz.
(8) Kaçak akaryakıt satışının, 3 üncü maddenin on dördüncü fıkrasında belirtildiği şekilde sabit ya da seyyar tank, düzenek veya ekipman kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde verilecek cezalar iki kat artırılır.
(9) Tütün ve tütün mamulleri, alkollü içkiler, akaryakıt, uyuşturucu, silah ve mühimmat, elektronik eşya ve canlı hayvan, et, çay, şeker, zeytin gibi gıda maddeleri ile gerekli görülen hallerde diğer kaçakçılık türleri ile ilgili mahkûmiyet hükmü kesinleşenler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna ilan edilebilir. Bu ilanın süresi, nasıl yapılacağı ve ilan edilecek kaçakçılık türleri gibi hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

Kaçakçılık Suçunda Etkin Pişmanlık:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 5 Etkin pişmanlık
(1) 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan, birine iştirak etmiş olan kişi; resmî makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kaçak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kaçak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir.
(2) Yedinci fıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde uygulanmaz.

Kaçak Eşya Taşıyan Araçlara El Konması:

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu MADDE 10

  • Bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinde kullanılan taşıtlara, Ceza Muhakemesi Kanununun 128 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre elkonulur.
    (2) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına girmesi, Türkiye’de sicile kayıtlı olmaması ya da soruşturma ve kovuşturma devam ederken, kaçakçılık suçunun işlenmesinde tekrar kullanılması halinde, elkonulan araç alıkonulur. Sahibinin aracın değeri kadar teminatı alıkoyma tarihinden itibaren otuz gün içinde gümrük idaresine teslim etmesi halinde, araç sahibine iade edilir. Aksi takdirde, tasfiye idaresi tarafından soruşturma ve kovuşturma sonucu beklenmeksizin derhal tasfiye olunur. Tasfiyenin satış suretiyle gerçekleşmesi halinde, satıştan elde edilen gelirden taşıtın muhafaza edilmesi ve satışı için gerekli olan bütün masraflar karşılandıktan sonra kalan miktar, kovuşturma sonucuna göre işlem yapılmak üzere emanet hesabına alınır.
    (3) İkinci fıkra hükmünün uygulanmasındaki değerden, kara taşıtlarında kasko değeri; deniz taşıtlarında, tekne ve makine sigortasına esas teşkil eden değer; sigortasız taşıtlar ile hava ve demiryolu taşıtlarında ise piyasa değeri anlaşılır.

GÜMRÜK KAÇAKÇILIĞI SUÇU VE CEZASI

Gümrük kaçakçılığı suçları, belli usul ve mali yükümlülüklere aykırı olarak bir şeyin yurt dışına çıkarılması veya bir şeyin ülkeye girişinin sağlanması neticesinde oluşur. Gümrük kaçakçılığı suçunun konusu, alkol kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, tütün kaçakçılığı, akaryakıt kaçakçılığı, çay kaçakçılığıtelefon kaçakçılığı vs. olabilir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Silah Kaçakçılığı Suçu, Uyuşturucu Kaçakçılığı Suçu, Kaçak Tütün ve Alkol Üretme Suçu, Kültür ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Suçunda uygulanmaz. Saydığımız bu suçlar gerçekleştiği takdirde bu suç tipleri açısından özel kanun hükümleri uygulanır. Mersin’de faaliyet gösteren hukuk büromuzun ceza avukatı kadrosu Gümrük Davası, Kaçakçılık Davası, Müsadere Kararına İtiraz, Gümrük Kaçakçılığıgöçmen kaçakçılığı davasıinsan kaçakçılığı davası konularında müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kayseri ili transit bölge olması dolayısıyla son zamanlar da epey fazla artmaktadır.

Gümrük kaçakçılığı suçu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3.maddesine göre Kaçakçılık suçları İthalat Kaçakçılığı Suçu, İhracat Kaçakçılığı Suçu olmak üzere iki türlüdür.

ALKOL KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Alkol Kaçakçılığı Davası, alkol ürünlerinin belli usul ve mali yükümlülüklere aykırı olarak yurt dışına çıkarılması veya alkol ürünlerinin ülkeye girişinin sağlanması neticesinde oluşur. Kaçakçılık suçuna konu olan maddenin tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde cezada artırım yapılır. Alkol Kaçakçılığı Suçunun Cezası için Kayseri Gümrük Avukatı, Kayseri Gümrük Kaçakçılığı Avukatı, Kayseri Kaçakçılık Avukatı, Kayseri Gümrük Davaları Avukatı olarak hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

SİGARA KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Sigara Kaçakçılığı Davası, sigara ve tütün ürünlerinin belli usul ve mali yükümlülüklere aykırı olarak yurt dışına çıkarılması veya sigara ve tütün ürünlerinin ülkeye girişinin sağlanması neticesinde oluşur. Kaçakçılık suçuna konu olan maddenin tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması halinde cezada artırım yapılır. Sigara Kaçakçılığı Suçunun Cezası için Kayseri Gümrük Avukatı, Kayseri Gümrük Kaçakçılığı Avukatı, olarak hukuk büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI SUÇU

Akaryakıt ve Petrol Kaçakçılığı Davası, Akaryakıt ve Petrol ürünlerinin belli usul ve mali yükümlülüklere aykırı olarak yurt dışına çıkarılması veya Akaryakıt ve Petrol ürünlerinin ülkeye girişinin sağlanması neticesinde oluşur. Kaçakçılık suçuna konu olan maddenin t Akaryakıt ve Petrol olması halinde cezada artırım yapılır.

KAÇAKÇILIK DAVASINDA MÜSADERE KARARI

Kaçakçılık suçundan araca el koyulur mu, kaçakçılıktan dolayı araç bağlanır mı, kaçakçılıtan dolayı aracı devlet alır mı, soruları kaçakçılık suçuna karışan kişilerin merak ettiği sorulardandır. Kaçakçılık suçlarında araç sahibi bazen Lojistik Şirketi gibi şirketler olmaktadır. Araç sahibi gerçek kişi veya tüzel kişi bu surumda Kaçakçılık davasında malen sorumlu olarak yer alır. Kaçakçılık davasında malen sorumlu nedir, kaçakçılık davasında malen sorumlu şirket hak kaybına uğramamak amacı ile kaçakçılık alanında uzman avukat, gümrük davalarında uzman avukat, kaçakçılık davalarında uzman avukat ile temsil edilmelidir. Kaçakçılık davalarında eşya ve kazançlara devlet tarafından el koyulabilir. Kaçakçılık suçuna karışan otomobil, otobüs, kamyon, tanker, tır çekicisi, tır dorsesi gibi araçlara devlet tarafından el koyulabilmektedir. Müsadere kararının verilebilmesi için aynı aracın daha önce kaçakçılık suçuna karışıp karışmadığı, araçta zula diye tabir edilen özel gizli bölmelerin olup olmadığı son derece önemlidir. Bazı durumlarda araçların ruhsatlarına satılamaz şerhi de koyulmaktadır. Kayseri ilinde faaliyet gösteren hukuk büromuzun Kaçakçılık Davalarında Uzman Ceza Avukatları, Müsadere Kararına İtiraz, El Koyma Kararına İtiraz, Satılamaz Şerhinin Kaldırılması, Kaçakçılık Suçunun Cezası Ne Kadar, Kaçakçılık Davası Savunma Dilekçesi konularında müvekkillerine en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermektedir. Kaçakçılık davası savunma Dilekçesi, Kaçakçılık Suçundan El koyulan tırın geri alınması, kaçakçılıktan yakalanan aracın geri alınmasıgöçmen kaçakçılığı davasıinsan kaçakçılığı davası konusunda en iyi şekilde avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kaçakçılık Suçu,Gümrük Kaçakçılığı Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Kaçakçılık Suçu,Gümrük Kaçakçılığı Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.