Kayseri Miras Avukatı Oktay Aydoğdu
23
Ara

Kayseri Miras Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Miras davası davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, ölenin malvarlığının ne olacağını düzenleyen kurallar bütünüdür. Dar anlamda ise miras hukuku, ölüm ile belirli kişilerin edindiği hakları ifade etmektedir. Miras, ölen kişinin geride bıraktığı malvarlığıdır. Hukuk tekniğindeki karşılığı terekedir. Ölen kişinin sağlığında sahip olduğu malvarlığı ölümü ile tereke (miras) adını alır. Miras, aynı zamanda terekenin mirasçılara geçişini anlatmak için de kullanılır.

Muris, müteveffa, mirasbırakan, ölümü ile malvarlığı mirasçılara geçen kişiyi ifade eder. Varis kavramı ise ise ölenin mirasçısını ifade eder. Ölüme bağlı tasarruf vasiyetname ve miras sözleşmesini kapsayan bir üst kavramdır. Ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın ölümünden sonra geçerli olmasını arzu ettiği hükümlerdir. Miras avukatı ise miras hukuk ve miras davaları konusunda uzmanlaşan avukatlardır.Bazen uzman olmayan davalarla veyahut tek başına açılan davalar uzun yıllar sürmektedir.

Mirasçılar yasal ya da atanmış mirasçı olabilir. Yasal mirasçılar mirasçılık sıfatını mirasbırakanın iradesinden değil doğrudan kanundan kazanırlar. Yasal mirasçıların bir kısmı saklı pay sahibi mirasçı olarak kabul edilir. Saklı paylı mirasçıların sahip oldukları yasal miras payının tamamına veya bir kısmına dokunulamaz. Mirasbırakanın saklı pay üzerinde tasarruf etmesi halinde saklı pay sahibi mirasçı tenkis davası açarak saklı payını geri alır.  Saklı pay oranları mirasçılara göre Türk Medeni Kanunu’nda farklı farklı düzenlemiştir.

Miras Hukuku’nda sıklıkla karşılaşılan davalar veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması, mirasın taksimi ve ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davasıdır. Vasiyetnamenin açılması, vasiyetnamenin iptali davası, tereke davaları, tenkis davaları, mirasın reddi davası, ve miras sebebiyle istihkak davası da mirasla ilgili sıklıkla açılan davalardandır.

Ölüm sonrası murisin malvarlığının (tereke) mirasçılar arasında en adil şekilde ve sorunsuz olarak paylaştırılması konusunda ülkemizde sıklıkla uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Vefattan sonra mirasçılar arasında diğerlerinden farklı düşünen bir veya birkaç kişi genellikle bulunmaktadır. Zaten karışık olan konunun bu hale gelmesi ile çözümlenemeyen meselelerin çözüme kavuşturulması için genellikle bir miras avukatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Murisin, malvarlığında ölüm sonrası paylaşım düşünülerek planlama yapmaması, vasiyetname düzenlenmemesi,  medeni kanunun belirlediği saklı payların iyi anlaşılamaması, veraset ve intikal vergileri, vefat etmiş murisler, tebliğ zorlukları, resmi ve gayri resmi nikah ve nesep sorunları gibi konular mirasın ülkemizde bir hukuki bir sorun olmasına sebebiyet vermektedir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Miras davası davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Miras Avukatı

Miras bırakanın ölümü ile ardında kimlerin mirasçı olduğunu gösterir belgeye mirasçılık belgesi adı verilir. Bu verilen irasçılık belgesinin diğer adı veraset ilamıdır. Mirasçılık belgesinin diğer adıyla veraset ilamının çıkarılması için tek bir mirasçının dahi başvurusu yeterlidir. 2011 ve daha öncesin de,2011 yılından önce mirasçılık belgesi sadece sulh hukuk mahkemeleri tarafından verilebiliyorken yapılan bir kanun değişikliği ile bulunan yerlerdeki noterler de artık mirasçılık belgesi  düzenleyebilmektedirler. Ancak mirasçılar arasında yabancı ülkede yaşayan veya yabancı ülke vatandaşı var ise bulundukları yerdeki noterler mirasçılık belgesi düzenlememektedir. Mirasçılık belgesini sadece yasal mirasçılar değil atanmış mirasçılar da talep edebilirler.

Kayseri Miras Avukatı Oktay Aydoğdu Müvekkillerinin mirasçılık belgesi almasına dilekçe hazırlanmasına dava açılmasına,bu konudaki hukuki danışmanlıklar da yardımcı olmaktadır. Kayseri Miras Davalarında, Kayseri Mirasçılık Belgesi ve Tüm Türkiyedeki miras davaların da ve alınmasında her türlü hukuki yardıma ve danışmanlık hizmetine hazırız.

Mirasın paylaşılması davasında henüz paylar oluşturulmadan tüm mirasçılar anlaşarak paylaşma sözleşmesi ,mal paylaşım sözleşmesi yapabilir. Bu aynı zamanda davanın sulh yolu (anlaşma yoluyla ) ile bitmesi demektir. Paylar oluşturulduktan sonra fakat tahsis edilmeden önce paylaşma sözleşmesi yapılmışsa hakim bu durumu bir tutanakla tespit edip paylaşma sözleşmesine uymalıdır. Payların tahsisi tamamlandıktan sonra artık paylaşma sözleşmesi yapılamaz.

Paylaşma sözleşmesinin geçerliliği için adi yazılı şekil yeterlidir. Terekede taşınmaz bulunsa da taşınmazın paylaşılması bakımından resmi şekilde sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Bu durum taşınmaz mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmelerin resmi şekilde yapılması kuralına bir istisnadır. Adi yazılı şekilde yapılan miras sözleşmesini takiben taşınmazın mülkiyede tapuda tescil ile devredilebilecektir.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Miras davası davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Mirasın Reddi

Kayseri Miras Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Miras Avukatı Oktay Aydoğdu

Mirasın reddi, kanuni veya atanmış mirasçının kendilerine geçmiş olan mirası kabul etmemek hususundaki irade beyanlarıdır. Mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılardır. Atanmış mirasçı, miras sözleşmesi ile mirasçı atanmış olsa bile, mirası reddedebilir. Buna karşılık, musalehin (lehine belirli mal vasiyet olunan kişi) mal vasiyetini reddetmesine ihtiyaç yoktur, süresi içinde bunu talep etmemekle mal vasiyetinin ifasını talep hakkı düşer. Kayseri Mirasın Reddi davalarında hukuki tecrübesi ile Avukat Oktay Aydoğdu  müvekkillerine yardımcı olmaktadır.

Mirasın reddi 3 aylık yasal süre içerisinde yapılmalıdır. Mirası 3 aylık belirtilen sürede ret etmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız iktisap etmiş olur. Bir mirasçı, mirası ret için gerekli süreyi geçirdikten ve mirası kabul etmiş sayılmasından sonra yasaya aykırı olarak sulh hukuk mahkemesinde reddi tescil ettirmiş ise, tereke alacaklılarının bu usulsüz tescili iptal, geçersizliği hüküm altına aldırmak için, hukuki yararları olması sebebiyle dava açma hakları vardır.

Bu Alanda Verdiğimiz Hizmetler:

 • ·         Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Alınması
 • ·         Vasiyetname, Miras sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Hazırlanması
 • ·         Miras Ortaklığının Giderilmesi (İzale-i Şuyu)
 • ·         Mirasın Taksimi (Paylaşılması)
 • ·         Ölüme Bağlı Tasarrufların (Vasiyetname, Miras Sözleşmesi, Mirastan Feragat Sözleşmesi) İptali
 • ·         Tenkis Davaları
 • ·         Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
 • ·         Terekenin(Malvarlığının) Tespiti ve Yönetilmesi
 • ·         Mirasın Reddi Davaları
 • ·         Mirastan Çıkarma ve Mirastan Yoksun Bırakma Davaları
 • ·         İştirak Halinde(Elbirliği) Mülkiyetin Müşterek(Paylı) Mülkiyete Dönüştürülmesi

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Miras  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.