Kayseri Şans ve Bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar) Avukatı OKTAY AYDOĞDU
02
Oca

Kayseri Şans ve Bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar) Avukatı OKTAY AYDOĞDU

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri  Şans  ve Bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar )  Avukatı OKTAY AYDOĞDU

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans ve Bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar )  Hukuku ve Davaları   da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

BAHİS VE ŞANS OYUNLARI ÇERÇEVESİNDE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU CRIMINAL RESPONSIBILITY IN THE FRAMEWORK OF BETTING AND GAMES OF CHANCE

Bahis ve şans oyunları, küreselleşen dünyada internetin yaygınlık kazanmasıyla birlikte oldukça geniş bir kitle tarafından icra edilir hale gelmiştir. İnternete erişimin kolaylığı ve hızlılığı bahis ve şans oyunlarına olan ilgiyi ciddi manada artırmıştır. Bu kapsamda bahis ve şans oyunları ekonomisi gözle görülür şekilde büyümekte ve bahse konu bu büyümeye yasa dışı bahis ve şans oyunları oynanması eşlik etmektedir. Bahis ve şans oyunlarına dair ekonomik yönü bu denli güçlü değişim neticesinde hukuk düzeninin söz konusu fiillere müdahalesi ve bu müdahalenin sınırları tartışma konusu olmaya başlamıştır. Bilhassa milletlerarası vasfa haiz bahis ve şans oyunu oynanmasına imkân tanıyan platformlar sayesinde dünyanın birçok ülkesindeki bireyler tarafından bu oyunlar rağbet görür olmuştur. Gelinen son noktada tüm dünya genelinde ülkeler mevzuatlarında bahis ve şans oyunlarına dair hukuki düzenlemeler yapma cihetine gitmektedir. Türkiye, bahis ve şans oyunları konusuna farklı kanunlar içerisinde yer vererek gelişen ve büyüyen bu alana duyarsız kalmamıştır. Ülkemizde bahis ve şans oyunlarına katılım ancak devletin belirlemiş olduğu koşullar ekseninde mümkündür. Bu koşulları düzenleyen temel meri mevzuat 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dur. Bahse konu Kanun’un 5. maddesi ise bahis ve şans oyunu oynatma suçunu düzenlemektedir. İkinci olarak 5738 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun’da yine bahis ve şans oyunlarına dair düzenleme içermekte olup söz konusu düzenleme bahis oyunlarının ihale usulü çerçevesinde tüzel kişiler tarafında oynatılmasına ilişkin sınırlı bir alana dairdir. Üçüncü olarak ise Türk Ceza Kanunu madde 228’den bahsedilebilir ki ilgili madde daha ziyade kumar oynanmasına ilişkin olup “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” kenar başlığını taşımaktadır. Bu noktada 7258 sayılı Kanun’un 5. maddesi ile arasında özel-genel norm ilişkisi mevcuttur. Bahis ve Şans Oyunları Çerçevesinde Ceza Hukuku Sorumluluğu Bahis ve şans oyunlarına dair hukuki müdahalenin tartışmalı konuları ise ekseriyetle ceza hukukuna dair hususlar olmuştur. Söz konusu hususlar içerisinde tartışmaların odak noktası ise bahis ve şans oyunlarının kumar kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususu ve bahis ve şans oyunları ile kumarın ilişkisine dairdir. Bu kapsamda irdelenmesi gereken ikinci tartışmalı nokta bahis ve şans oyunlarının suç sistematiği açısından irdelenmesinde bilhassa maddi unsurlar ve hata başlığı altında yer alan bazı hususlara ilişkinidir. Son olarak ise bahis ve şans oyunları bağlamında ceza hukuku sorumluluğuna dair bazı tartışmalı noktalar mevcut olup gelinen noktada 25.08.2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’dan da bahsetmek gerekir. Bahis, Şans Oyunları, İnternet, Hukuki Müdahale, 7258 sayılı Kanun

 

Bahis ve şans oyunları gelişen teknik imkânlar dâhilinde her geçen gün adeta daha da büyümektedir. Hızla gelişen bu pazarın ekonomik boyutu ise gerçekten korkutucu bir hal almaktadır. Bahis ve şans oyunlarının icrasına dair bilhassa internetin gelişimi ile yaşanan yaygınlaşmadan dolayı hukuk sistemleri açısından aşılması zor durumlar meydana gelmektedir. Bu noktada bahis ve şans oyunlarıyla mücadele gerekli etkin iç hukuk mekanizmalarının kurulması, bunların sağlıklı işleyişinin temini, denetleme mekanizmalarının eksiksiz çalışmasını ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile iş birliği yapılması kamu otoriteleri için olmazsa olmaz bir nitelik teşkil etmeye başlamıştır. Ülkelerin kendi iç hukuki mekanizmalarından ayrı olarak bahis ve şans oyunlarının global ölçekte de ele alınması büyük zarurettir. Yasa dışı icra edilen bahis ve şans oyunlarının uluslararası boyutu düşünüldüğünde ülkeler arası iş birliğinin önemi de oldukça fazladır. Bahis ve şans oyunlarının ceza-i müeyyideye tabi tutulması çeşitli ceza hukuku tartışmalarını beraberinde getirmektedir. Bu noktada ilk olarak ilgili suçun tespiti hususuna büyük titizlikle yaklaşmak gerekir. Ceza-i yaptırıma giden bu yolda öncelikle suçun somut ve her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya konulması büyük öneme haizdir. Gerek bahis ve şans oyunu oynama gerekse oynatmak olsun yahut bahis ve şans oyunu oynamak için uluslararası platformlara erişim sağlanması konusu olsun tüm bu hususların ilgili uzman bilirkişi raporlarıyla ortaya konulması ceza hukuku sorumluluğunun tespitinde en temel basamaktır. Yine yasada yer alan bazı terimlerin yorumlanması noktasında zaman zaman geniş yorumda bulunulması zarureti ön plana çıkmaktadır. Zira bahis ve şans oyunlarıyla etkin mücadele ancak bu yolla mümkün olmaktadır. İlgili mevzuatlarda yer alan ‘para nakli’ gibi bazı terimler ancak geniş yorumlanırsa suçla etkin mücadele sağlanabilecektir. Benzer şekilde ‘yasa dışı bahis veya şans oyunlarını teşvik’ terimi de geniş düşünülmeli ve her türlü özendirici eylem kanun kapsamında düşünülmelidir. Bahis ve şans oyunlarının doğurduğu ceza-i sorumluluk ancak yukarıda izah edilen şartlar eksiksizce sağlandığında hukuka ve hakkaniyete uygun nitelik arz edecektir. Yine de tüm yasal mevzuat sağlıklı işletilse dahi unutmamak gerekir ki tarihsel süreç söz konusu suça ilişkin yapılan hukuki müdahalelerin genel manada başarısız olduğunu gözler önüne sermektedir. Zira kamu otoriteleri çeşitli hukuki düzenlemeler yapmak cihetiyle ilgili alanı kontrol altına almaya çalışsa da bu pek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla çeşitli sebeplerle, bu tür oyunları yasaklayan hukuk sistemleri dışında bahis ve şans oyunlarının icra edilmesine kontrollü bir biçimde izin verilmesi yaygın manada kabul edilmektedir. İlgili suç ile korunan hukuki menfaatler dikkate alındığında bireyler açısından bahis ve şans oyunlarının ceza hukuku bağlamında haddinden fazla sorumluluk doğurduğu değerlendirmesine ise katılmamaktayız. Zira ilgili suç ile etkin mücadele hem bireysel hem de kamusal menfaatleri koruma amacına hizmet etmektedir. Bu noktada bahis ve şans oyunlarının icrası neticesinde öngörülen ceza sorumluluğu, ilgili menfaatlerin teminine bir nevi aracılık etmektedir. Ancak sırf bireysel ve kamusal menfaatler uğruna bireyin ceza hukuku sorumluluğuna fütursuzca yaklaşılamaz. Bahis ve şans oyunlarına dair cezai sorumluluk değerlendirmesi bilhassa Yüksek Yargı kararlarında çizilen hukuki çerçeve ve mevzuat ile konulan kanuni zemin sıkı sıkıya takip edilerek işletilmelidir.

Ülkemizde şans oyunları hasılatı ne kadar oldu; kısaca insanlarımız ne kadar şans oyunu oynuyorlar?

2020’nin büyük bir kısmında pandemi koşulları hâkimken, toplumumuz şans oyunlarına ne kadar rağbet gösterdi?

2019’da durum neydi, 2020’de ne oldu? Şans oyununu oynayanlar ne kazandı, ne kaybetti?

Bilindiği gibi ülkemizde, 3 tip yasal şans oyunu bulunmaktadır. Bunlar, Milli Piyango Oyunları/MP Oyunları (Sayısal Oyunlar, Kazı Kazan, Piyango); spor bahisleri (İddaa ve Spot Toto) ve at yarışlarıdır.

MP Oyunları, 2019 yılında tümüyle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından, 2020 yılında ise, 01 Ağustos 2020’ye kadar MPİ tarafından, sonrasında ise Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’nin yetkilendirdiği Sisal/Şans şirketi tarafından oynatılmıştır. Halen de bu şirket tarafından oynatılmaya devam edilmektedir.

At yarışları ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca yetkilendirilen Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından oynatılmaktadır.

2019 yılında MPİ tarafından oynatılan “piyango, kazı kazan ve sayısal oyunlar”ın toplam hasılatı: 3,32 Milyar TL.’dir. Bu tutarın 1,58 milyar TL.’si ikramiye olarak oyunculara dağıtılmış; 1,64 milyar TL.’si ise KDV, ŞOV ve kamu payı olarak Hazineye aktarılmıştır. MPİ, 2019 yılında ayrıca, 211 milyon TL. tutarında “diğer gelirler” kaleminden gelir elde etmiştir. (Kaynak: MPİ 2019 yılı faaliyet raporu. http://www.mpi.gov.tr/themes/bluemasters/ documents/faaliyet_2019.pdf)

2019 yılında spor bahislerinin (İddaa ve Spor Toto) toplam hasılatı ise, 28,16 Milyar TL.’dir. Bu tutarın 18,05 Milyar TL.’si ikramiye olarak oyunculara dağıtılmış; 5,8 Milyar TL.’si KDV, ŞOV ve kamu payı olarak olarak Hazineye, 1,65 milyar TL.’si ise Spor Genel Müdürlüğü’ne aktarılmıştır. (Kaynak, STTB Sayıştay Raporu: https://www.sayistay.gov.tr/tr/?p=2&ContentID=13009)

2019 yılında at yarışları hasılatının toplamının ne kadar olduğuyla ilgili bir resmi açıklama veya veri bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) verilerine (HMB verileri için https://muhasebat.hmb.gov.tr/ genel-yonetim-butce-istatistikleri) göre, 2019 yılında Şans Oyunları Vergisi (ŞOV) olarak tüm şans oyunlarından toplam 1,68 Milyar TL. tahsil edilmiştir.

Spor bahislerinden bunun 1,19 Milyar TL.’sinin, MP oyunlarından ise, 320 milyon TL.’sinin geldiği düşünüldüğünde, demek oluyor ki, at yarışlarından 2019 yılında yaklaşık 170 milyon TL. ŞOV tahsil edilmiş.

ŞOV Kanunu(https://www.mevzuat.gov.tr/ MevzuatMetin/ 1.5.5602.pdf)’na göre, at yarışlarından tahsil edilen vergi oranının KDV düşülmüş net hasılat üzerinden % 7 olduğu dikkate alındığında ise, 2019 yılında at yarışları hasılatının yaklaşık 2,5 milyar TL. olduğu görülmektedir.

At yarışlarından kamunun % 18 oranında da KDV tahsil ettiği düşünüldüğünde, yine kabaca 380 Milyon TL.’lik bir KDV gelirinden bahsedilmesi gerekmektedir. Ayrıca at yarışlarından yaklaşık % 15 oranında da bir kamu payı tahsil edilip Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aktarılmaktadır. Dolayısıyla 2019 için at yarışlarından kabaca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 375 milyon TL.’lik bir kamu payı tahsil edildiğini söylemek yanlış olmaz.

Bu verileri topladığımızda ise, 2019 yılında yasal tüm şans oyunlarından Türkiye’de, yaklaşık 34 Milyar TL.’lik bir hasılat oluşmuştur. Bu hasılatın, yine yaklaşık 10 milyar TL.’si KDV, ŞOV ve kamu payı olarak tahsil edilmiştir. Oyunculara ise ikramiye olarak, kabaca, 20,5 milyar TL.’si dağıtılmıştır. Kalan tutar, yatırım ve işletme giderleri ile diğer giderlerdir.

 

1.Sanal Kumar

Kumar oynamak ve oynatmak Dilimize Arapça’dan gelen ‘kumar’ sözcüğü: “Ortaya para veya mal konularak oynanan bir talih oyunu.” anlamına gelmektedir.

“Kumar oynatan” belli bir pay karşılığında , uygun bir yer temin ederek, ortaya para veya mal konularak bir talih oyunu oynayan gerçek kişilere kumar oynanmasını sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Türk Ceza Kanununa göre, internette kumar oynamak suç değil kabahattir. Türk Ceza Kanunu’na göre  kumar oynatmak suç olup,  kumar oynamak suç olarak sayılmamış kabahat olarak nitelendirilmiştir.

1.1.Kumar Oynatmak

1.1.1.Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama

Kumar oynatmak TCK kapsamında bir suçtur. Fiilin nerede gerçekleştirildiği ise sanal veya gerçek ortam olarak ayrılmamış yer ve imkan sağlanması şeklinde değerlendirilmiştir. Yani sanal kumar ve bahis de aynı şekilde suçtur. Çocukların kumar oynamasına imkan verilmesi ise bu suçun ağırlaştırıcı sebebidir.

Kumar oynatmanın cezası, TCK m. 228de şu şekilde öngörülmüştür;

(1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.

(3) Suçun bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi halinde üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(4) Suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(5) Bu suçtan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(6) Ceza Kanununun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.”

1.2.Kumar Oynamak

Kumar oynamak kabahatler kanununda düzenlenmiş olduğundan suç olarak değil, kabahat olarak nitelendirilmiştir. 

Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamanın cezası 34. maddede öngörülmüştür; (1) Kumar oynayan kişiye, bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca, kumardan elde edilen gelire el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir.

(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına ve el koymaya kolluk görevlileri, mülkiyetin kamuya geçirilmesine mülkî amir karar verir.

1.3.İnternet Üzerinden Kumar Oynatılan Sitelere Erişimin Engellenmesi

İnternet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi̇ne Dai̇r Usul Ve Esaslar Hakkinda Yönetmeli̇ğin  Erişimin engellenmesi kararının konusunu oluşturan suçlar başlıklı 12.maddesine göre İnternet ortamında yapılan ve içeriği aşağıdaki suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçlarına ilişkin yayınlarla ilgili olarak  erişimin engellenmesine karar verilir.

5651 Sayılı Kanunun 8/a-7 maddesine göre Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçu ile ilgili yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir

2.Sanal Bahis

2.1.Bahis Oynatmak

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını sanal ortamda internette oynatmak veya oynamak Türk Ceza Kanununda değil 7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenmiştir.Bu kanuna göre bahis oynatmak suçtur.

7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a göre “Bu Kanunun amacı; uzmanlık, ileri teknoloji ve yüksek maddî kaynak gerektiren, at yarışları hariç olmak üzere, spor müsabakaları üzerine sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını düzenleme işine ilişkin merkezî bahis sistemi ve risk yönetim merkezinin kurulması ve işletilmesi ile başbayilik iş ve hizmetlerinin özel hukuk sözleşmesi ile hâsılattan pay verilmesi modeliyle, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca özel hukuk tüzel kişilerine yaptırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

7258 Sayılı Futbol Ve Di̇ğer Spor Müsabakalarında Bahi̇s Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi̇ Hakkında Kanun 5. maddeye göre;

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın;

Kayseri Şans ve Bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar) Avukatı OKTAY AYDOĞDU
Kayseri Şans ve Bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar) Avukatı OKTAY AYDOĞDU
  1. a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
  2. b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
  3. c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir.

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;

  1. a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,
  2. b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,
  3. c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı görevlendirilmesi,

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme, tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir.

2.2.Bahis Oynamak

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda Fiziki ortam veya sanal bir ortam ayrımı yapılmadığından internette, web sitelerinde, cep telefonu mobil uygulamalarında, sosyal medya uygulamalarında Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynamak kabahat olarak düzenlenmiştir. Bu oyunları oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun 5/d maddesi uyarınca;

“Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

2.3.Sanal Bahis Oynatılan İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi

7258 sayılı Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunun 5.maddesi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun erişimin engelenmesine ilişkin hükümleri uygulanır.

5651 Sayılı Kanunun 8/c maddesine göre; tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir

3.Yargı Kararları

  • Yargıtay 19.Ceza Dairesi Esas: 2016/ 4814 Karar: 2018 / 5992 Karar Tarihi: 21.05.2018

“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Sanık savunması ile aşamalarda alınan bilirkişi raporları uyarınca sanık … tarafından ağabeyine ait bahis sitesi üyeliği bilgileri ile kendisine ait sosyal paylaşım hesapları üzerinden; şikeli maçlar adı altında duyurular yaptığı, iletişime geçmek isteyenler için telefon numarası yayımladığı ve bu hali ile bahis veya şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği anlaşılmakla, sanığa CMK 226/1. maddesi gereğince ek savunma hakkı tanınarak, suç tarihinde yürürlükte olup sanık lehinde hükümler içeren 7258 sayılı Kanunun 5/1/ç maddesi uyarınca cezalandırılması yerine sanık hakkında yazılı gerekçeyle beraat kararı verilmesi,

Kanuna aykırı ve O Yer Cumhuriyet savcısının temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 21/05/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

4. Kumar ve Bahis Borcunun Hukuki Niteliği

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun Kumar ve Bahis başlıklı 16. bölümünde bölümünde düzenlenmiştir.

4.1. Kumar ve Bahisten Doğan Alacaklar

Borçlar Kanunu Madde 604 uyarınca;

“Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.

Kumar veya bahis için bilerek verilen avanslar ve ödünç paralar ile kumar ve bahis niteliğinde oldukları takdirde, borsada işlem gören malların, yabancı paraların ve kıymetli evrakın fiyat farkı esası üzerine yapılan vadeli satışlar hakkında da aynı hüküm uygulanır.”

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 20222 Karar: 2018 / 6545 Karar Tarihi: 12.12.2018 kararında, 

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının söz konusu siteye 2011 yılında üye olduktan sonra para kaybedince 1 yıl siteye girmediği, ancak site yöneticilerinin araması üzerine tekrar siteye üye olarak işlemler yapmaya devam ettiği, her ne kadar sitenin kumar sitesi olduğunu öğrendiğini beyan etse de yaptığı işlemler nedeniyle para kaybettikten sonra tekrar sitede işlem yapmaya devam etmiş olduğundan, kendisi tarafından bilerek yapılan işlemler nedeniyle dürüstlük kuralı gereğince tahsil edilen tutardan davalı bankanın sorumlu tutulamayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, 12/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

4.2.Kumar ve Bahisten Kaynaklı Alacakların Dava ile Geri İstenmesi

Borçlar Kanunu Madde 605 uyarınca;

Kumar oynayan veya bahse giren kişi tarafından imzalanmış adi borç veya kambiyo senedi üçüncü bir kişiye devredilmiş olsa bile, hiçbir kimse bunlara dayanarak dava açamaz ve takip yapamaz. Kıymetli evrakın iyiniyetli üçüncü kişilere sağladığı haklar saklıdır.

Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamaz. Ancak, kumar veya bahsin usulüne göre yürütülmesi beklenmedik olayla veya diğer tarafın fiiliyle engellenmişse ya da diğer taraf kumar veya bahse hile karıştırmışsa, isteyerek yapılan ödeme geri alınabilir.”

4.3. Piyango ve Diğer Şans Oyunlarından Kaynaklı Alacaklar

Borçlar Kanunu Madde 606 uyarınca;

Düzenlenmesine kanun veya yetkili makamlarca izin verilmiş olmadıkça, piyango ve diğer şans oyunlarından doğan alacaklar hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. 

İzin verilmemiş olan durumlarda, piyango ve diğer şans oyunları için de kumara ilişkin hükümler uygulanır.

Yabancı ülkelerde kendi kurallarına uygun olarak düzenlenen piyango ve diğer şans oyunları, Türkiye’de yetkili makamlarca bunlara ait biletlerin satılmasına izin verilmiş olmadıkça, yasal korumadan yararlanamazlar.”

 

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans ve bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar ) Hukuku ve Davaları da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Şans ve bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar )  Hukuku ve Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Kayseri  Şans ve bahis  Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar )  Hukuku ve Davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri  Şans ve bahis Oyunları (Sayısal Loto,Milli Piyango,Kazı Kazan,Sanal Kumar ) Hukuku ve Davaları Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU