Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı Oktay Aydoğdu
18
Ara

Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU ; İngiltere,Fransa ,Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, boşanma davasını (boşanmada tanıma tenfiz davası) ister kendi ülkelerin de, ister Türkiye’de açabilirler. Boşanma davası kendi ülke Mahkemesinde açıldığı takdirde, taraflardan her ikisi de Türk Vatandaşı ise, davada Türk Hukuk kuralları uygulanacaktır. Taraflardan birisi Türk, diğeri kendi ülkesi  vatandaşı ise Mahkeme kendi  hukuk kurallarını uygulayacaktır. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı

1- Tanıma Davası Nedir?

Tanıma davası: yabancı bir ülkede verilen mahkeme kararının kesin hüküm veya kesin delil olarak kabul edilmesini sağlamaya yönelik açılan dava türüdür. Tanıma davası icrası gerekmeyen hükümleri ihtiva eden mahkeme kararları için gereklidir.

Mesela, Fransa Mahkemelerince sadece boşanma kararı verilmiş ise boşanmanın yanında velayet, nafaka, tazminat gibi bir icrai nitelikli hüküm bulunmuyor ise tanıma davası açmak gerekli ve yeterlidir.

Tanıma davasında amaç yabancı mahkeme kararına kesin hüküm ve kesin delil gücü kazandırmaktır. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

2- Tenfiz Davası Nedir?

Tanıma davasından farklı olarak tenfiz davasında kararda icraî nitelikli hüküm bulunmaktadır. Bu icrai nitelikli hükmün Türkiye’de de geçerli olmasını sağlamak için tenfiz davası açılmalıdır.

Tanımlamak gerekirse Tenfiz Davası : Yabancı mahkemelerce kişilerin özel hukuk ilişkilerine ilişkin dava sonucunda verilen, icra nitelikli hükümler ihtiva eden kararlarının Türkiye’de de geçerli olmasını, Türkiye’de hüküm ve sonuçlarını doğurmasını sağlayan dava türüdür.

Yukarıdaki örnekte de belirttiğimiz üzere boşanma kararında çocukların velayetinin verilmesi ve/veya nafakaya hükmedilmiş ise bu durumda kararın tanınması yetmez tenfiz yani icra edilebilirlik açısından Tenfiz Kararı verilmesi gerekir.

İşte bu amaçla açılan yani yabancı mahkeme kararında geçen hükümlerin Türkiye’de de geçerli olması açılan davaya Tenfiz Davası denilir.

Yurtdışın da ve Almanya ‘da  tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türkiye’de hükmü yoktur. Bu boşanma kararının Türkiye’de geçerli olması için tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Tanıma ve tenfiz davalarında, Türk Mahkemeleri tarafından kontrol edilecek husus, Türk Hukuk kurallarının doğru uygulayıp uygulamadığını veya Almanya Hukuk kuralları uygulandı ise, bu durumun Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği yönündedir.

Tenfiz : Verildiği ülkeden başka bir ülkede bir mahkeme hükmünün zorla icra etkisini göstermesidir. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

3- Tanıma ve Tenfiz Neden Gereklidir ?

Çok basit bir şekilde örneklemek gerekirse: Bir çift Türkiye’de evlendiğinde ya da yabancı bir ülkede evlenip de bu durumu Nüfus Müdürlüğüne bildirildiğinde taraflar evli statüsüne girerler. Birbirlerine karşı aile hukukundan kaynaklanan, birlikte yaşama, zorluklara birlikte göğüs germe, sadakat yükümlülüğü, kadınların kocasının soyadını kullanma yükümlülüğü vs. gibi yükümlülükleri olduğu gibi birbirlerinin mirasçısı da olurlar. Yani mevcut evlilik taraflara yükümlülükler yüklediği gibi bir takım haklar da bahşetmektedir.

Türkiye bağımsız bir ülkedir. Dolayısıyla yabancı ülke mahkemelerinin kararlarını doğrudan uygulamak zorunda değildir. Davaya konu mahkeme kararının Türk Mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığını, Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediğini inceleyip buna göre kararın geçerliliği veya icra edilebilirliği konusunda tanıma ya da tenfiz kararı verecektir. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

4- Tanıma ve Tenfiz Davası Hangi Mahkemelerde Görülür?

Yabancı Mahkemelerce verilen Boşanma, Velayet, Nafaka Yükümlülüğüne ilişkin kararların Tanıma ve Tenfizi için Aile Mahkemesi’nde, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açılarak görülmekte ve karara bağlanmaktadır.

Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU

Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Tanıma-Tenfiz Avukatı Oktay Aydoğdu

Karşılıklılık İlkesi: İki devlet arasında bu konuda bir anlaşma ya da böyle bir anlaşma olmasa dahi fiilen tenfize dair bir uygulama varsa veya yabancı ülke yasalarında ilamlarının tenfizine ilişkin bir hüküm varsa yabancı mahkeme ilamı tenfiz edilebilir.

  • Savunma Hakkına Uyulmuş Olması: O yer kanunları uyarınca, kendisine karşı tenfiz istenen kişinin hükmü veren mahkemeye usulüne uygun bir şekilde çağrılmamış veya o mahkemede temsil edilmemiş yahut bu kanunlara aykırı bir şekilde gıyapta hüküm verilmiş ve bu kişinin yukarıdaki hususlardan birine dayanarak tenfiz istemine karşı Türk Mahkemesine itiraz etmemiş olması gereklidir.

Tanıma ; Yabancı bir ülkede bir mahkeme hükmünün kesin hüküm etkisinin kabul edilmesi demektir. Tanıma davasının açılabilmesi aşağıdaki şartlara bağlıdır:

  • Yabancı mahkemeler tarafından verilmiş bir ilam olmalıdır.
  • Dava konusu ilamın şekli ve maddi anlamda kesinleşmiş olması gerekir.
  • İlamın Hukuk Davalarına İlişkin Olması Gerekir.
  • Yabancı İlamın Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girmeyen Bir Konuda Verilmiş Olması Gerekir.
  • Dava Konusu Yabancı İlamın Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmaması Gerekir.
  • Yabancı İlamın Kanunlar İhtilafı Kurallarına Uygun Olması Gerekir.

Yurtdışında Evlenenlerin Türkiye’de Boşanması

“Yurtdışında boşandım ama Türkiye’de evli görünüyorum, ne yapmalıyım?” sorusu tanıma tenfiz davaları ile ilgili en çok sorulan sorulardan birisidir. Eskiden yurtdışında boşanan kimseler boşanma kararının Türkiye’de geçerli olabilmesi için yeni bir dava açmak zorundaydı. Açılması gereken bu dava ise tanıma tenfiz davasıydı. Fakat Türkiye’de sonuç doğurması istenen boşanma kararının kabulü için yeniden dava açmak, duruşmalara gelip gitmek gibi birtakım maddi sorunlara sebep olabilmekteydi. Bu sebeple 5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanununda değişikliğe gidilmiş ve yurtdışında boşanan taraflara kolaylık getirilmiştir. Bu kanuna göre yurtdışında verilmiş boşanma kararlarının tanıma tenfiz davası açmaya gerek kalmadan nüfusu tescil edilmesi mümkün hale gelmiştir. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Yeni Düzenleme Kapsamında Yurtdışında Verilen Boşanma Kararını Nüfusa İşletme Şartları

5490 s. Nüfus Hizmetleri Kanunu ilgili 27/A maddesi uyarınca yabancı ülke adli idari makamlarınca verilen boşanma kararı tanıma ve tenfiz davası açmadan nüfusa işletilebilmektedir. Fakat yurtdışında verilen boşanma kararının nüfusa işletilebilmesi için bazı şartları haiz olması aranmaktadır. Bu şartlar:

  1. Tarafların bizzat veya vekilleri aracılığıyla birlikte başvurması
  2. Yurtdışında boşanmaya yetkili olan adli veya idari makam tarafından verilmiş ve kesinleşmiş bir boşanma kararı
  3. Kararın Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması

Yurtdışında verilen boşanma kararının dava açmadan nüfusa işletilmesi için taraflar yetkili mercilere yaptıkları başvurular neticesinde tescili gerçekleştirebilir. Bu tescil işlemleri için yurt dışında kararı veren ülkedeki dış temsilciliklere yurt içinde ise Bakanlıkça belirlenen nüfus müdürlüklerine başvurulur. Ancak eşlerin birlikte başvuru yapmaması halinde nüfus kütüğünde tescilin gerçekleştirilmeyeceği, tarafların dava açması gerekeceği unutulmamalıdır. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Tanıma Tenfiz Davasında Avukatlık Ücreti ve Vekâlet Ücreti

Tanıma tenfiz davası avukatlık ücreti ve tanıma tenfiz davası vekâlet ücreti her yıl Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenmektedir. Söz konusu ücretler asgari nitelikte olup avukat kendi deneyimi ve uzmanlığına göre ücretlerde artış gerçekleştirebilecektir.

Tanıma Tenfiz Davası Vekâletname Örneği

Tanıma tenfiz davası için düzenlenecek vekâletname fotoğraflı vekâletnamedir. Bu vekâletnamenin noterden veya konsolosluklardan temin edilmesi mümkündür. Tanıma tenfiz davası vekâletname örneği iletişime geçildiği takdirde  Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davaların da  tarafından temin edilecektir. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Tanıma Tenfiz Avukatı Olarak Verdiğimiz Hizmetler

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır. Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU  tanıma tenfiz avukatı olarak tanıma tenfiz davası için gerekli belgelerin hazırlanması, tanıma tenfiz dava dilekçe örneği yazılması, vekâletname örneği düzenlenmesi ve tüm dava süreci boyunca müvekkillerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız.

Tanıma Tenfiz Avukatı Olarak Hangi Ülkelere Hizmet Vermekteyiz?

Tanıma tenfiz avukatı olarak hizmet verdiğimiz ülkelerden bazıları şunlardır: ABD, Kazakistan, Almanya, Kosta Rika, Avustralya, Liechtenstein, Avusturya, Litvanya, Lüksemburg, Arjantin, Macaristan, Bulgaristan, Makedonya, Çek Cumhuriyeti, Meksika, Mali, Danimarka, Malta, Endonezya, Norveç, Finlandiya, Pakistan, Güney Kore, Paraguay, Portekiz, Hırvatistan, Peru, İrlanda, İsveç, Senegal, Sırbistan, İspanya, Slovakya, İsrail, Slovenya, Japonya, Uruguay, Karadağ, İtalya, Romanya, Tunus, KKTC, Avusturya, Irak, Polonya, Ürdün, Cezayir, Azerbaycan, Hollanda, Arnavutluk, Çin, Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Suriye, İsviçre, İran, İngiltere, Tacikistan, Kanada, Yunanistan.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Tanıma- Tenfiz Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Tanıma- Tenfiz davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.