Kayseri Vatandaşlık Reddi Davası Avukatı
10
Oca

Kayseri Vatandaşlık Reddi Davası Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

İdare Hukukunda bir dava türü olan Vatandaşlık başvurusu reddi kararının iptali davasına geçmeden önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için başvuru yapılma şartlarının iyi bilinmesi gerekmektedir. Nitekim  5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nda bu hususlar düzenlenmiştir. Türk vatandaşı olmak isteyen kişilerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Başvuru için aranan şartlar başlıklı 11. maddesindeki koşulları taşıması şarttır.

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir.Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, Türk Vatandaşlığı Kanununda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Türk Vatandaşlığına Başvuru Nasıl Yapılır

Türk vatandaşlığının kazanılması ilişkin başvurular yurt içinde ikamet edilen yer valiliğine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekaletname ile yapılır.

Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir gecikmeye mahal bırakılmaksızın verilir. Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına tebliğ olunur.

Vatandaşlık Verilmeme Sebepleri Nelerdir?

Vatandaşık verilmeme sebepleri- vatandaşlığa engel haller nelerdir;
Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda bulunması gereken şartlar şunlardır;

 • Kendi milli kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
 • Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 • Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • İyi ahlak sahibi olmak,
 • Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
 • Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılar ile ilgili olarak araştırma yapılmakta ve kendileri ile ailelerinin Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir halinin bulunmaması gerekmektedir. Bu bakımdan 5901 sayılı kanununun 11. maddesi (g) fıkrası gereği yapılan araştırma, soruşturma ve geçerlilik süresi yine bu kanun gereği düzenlenmiş olan TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK’in 72. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre;

 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince soruşturma, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünce de arşiv araştırması yapılır. Komisyon tarafından gerekli görülmesi halinde kamu görevlileri aracılığı ile soruşturma yaptırılabilir.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancı hakkında 28 inci madde uyarınca yerleşim yerinin bulunduğu güvenlik birimlerince yapılan soruşturma sonucunda evliliğin Türk vatandaşlığını kazanmak amacıyla yapılıp yapılmadığına dair olumlu veya olumsuz bir kanaate varılamaması halinde Türk vatandaşı eşin yakınlarının ifadelerine de başvurulmak suretiyle kanaat oluşuncaya kadar periyodik olarak soruşturma işlemine devam edilir.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usulleri ilgili kurumlarla birlikte Bakanlıkça belirlenir.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak veya kaybetmek isteyen kişi hakkında yapılan araştırma ve soruşturma bir yıl geçerlidir, ancak gerekli görülen hallerde bu süre beklenmeksizin yeniden araştırma ve soruşturma yaptırılabilir.
 • İlgili kurumlarca yapılan araştırma sonucunda Anayasa ile kurulu devlet düzenini yıkma yolunda faaliyette bulunduğu, bu faaliyetlerde bulunanlarla işbirliği yaptığı veya bunları maddi olarak desteklediği, Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne karşı yurt içinde veya dışında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarla ilgili faaliyetlerde bulunduğu, isyan, casusluk ve vatana ihanet suçlarına katıldığı, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı veya bunlarla ilişki içerisinde bulunduğu tespit edilenler ile taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş, zamanaşımına uğramış, hükmün açıklanması geriye bırakılmış, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa dahi, altı aydan fazla hapis cezası alanlar Türk vatandaşlığını kazanamaz.

Yukarıda yer vermiş olduğumuz bilgiler çerçevesinde Türk vatandaşlığına geçmek isteyen yabancılar hakkında istihbarı nitelikte bilgiler edinilebilmekte ve başvuru yapan yabancıların başvuruları reddolunabilmektedir. İşte bu araştırmaların temelini 5901 sayılı kanun gereği hazırlanan yönetmelik oluşturmakta olup başvurcular hakkında güvenlik soruşturması yapılabilmektedir.

Yapılacak olan Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının usullerine göre belirlenecek olan hususlar çerçevesinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup vatandaşlık başvurusunda bulunan yabancı şahsın isithbari mahiyette elde edilecek olan bilgilerinde problem çıkması ile birlikte bu talebi reddolunacaktır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri  Vatandaşlık reddi davası  da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Vatandaşlık Başvurusu Reddedilirse Ne Yapılmalıdır?

Vatandaşlık başvurusu reddedilirse idari yargıda dava açılması gerekmektedir. Vatandaşlık başvurusu reddolan yabancı şahıs reddolma işlemini öğrendiği ya da kendisine yazılı bildirimde bulunulduğu tarihten itibaren 60 gün içerisinde bu işleme karşı dava açmalıdır. Aksi durumda 60 günlük süreyi geçiren vatandaşlık başvurusu yapan kişi 60 gün sonra dava açar ise dava süre aşımı nedeniyle reddolacaktır.

Vatandaşlık başvurusunun reddi sonucu açılacak davaların yabancılar hukuku avukat, vatandaşlık için avukat, yabancılar hukuku avukat, yabancı avukatı ile çalışmaları tavsiye olunur. Nitekim bu konu uzmanlık gerektiren bir alandır ve idari dava avukatı vasıtasıyla takibi davaların süreci bakımından oldukça faydalı olacaktır.

Vatandaşlık hakkında daha detaylı bilgi almak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

Vatandaşlık İtirazı Davası Hangi Mahkemede Açılır

Vatandaşlık itirazı davası idari bir işlemdir. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda görevli mahkeme 2577 sayılı kanununa istinaden idare mahkemeleri olacağından davanın açılacağı mahkeme idare mahkemesi olacaktır.

Vatandaşlık İtirazı Davasında Zamanaşımı

Vatandaşlık itirazı davasında dava açmak süreye tabi kılınmıştır. İdari davalar idari işlemin tebliğini izleyen günden itibaren hesaplanacak 60 gün içinde açılmalıdır. Bu bakımdan vatandaşlık verilmemesi durumunda açılacak davada dava açma süresi vatanadaşlığa geçirilme talebinin reddine ilişkin kararın ilgilisine tebliğinden itibaren hesaplanacak 60 gün içinde açılacaktır. Nitekim davalarda süre aşımının geçirilmiş olması red sebebidir ve idare mahkemesi süre aşımından dolayı davayı itiraz olmadan dahi reddedebilir zira re’sen araştırma ilkesi mevcuttur.

Kayseri Vatandaşlık Reddi Davası Avukatı
Kayseri Vatandaşlık Reddi Davası Avukatı

Vatandaşlık İtirazı Davası Kime Karşı Açılır

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvuru için gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bulundukları ilde oluşturulan vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu tarafından yapılır. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan başvuru için gerekli şartları taşıyanların adına vatandaşlık dosyası düzenlenir ve karar verilmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. İçişleri Bakanlığına yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda durumu uygun bulunanlar Bakanlık kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilirler, uygun görülmeyenlerin talepleri ise İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilir. Bu bakımdan açılacak vatandaşlık talebinin reddi davası idare mahkemesinde İçişleri Bakanlığına Karşı açılacağından davalı taraf Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı olacaktır.

Vatandaşlık İtirazı Davası Nerede Açılır

Vatadaşlık başvurusunun reddi davasında yetkili mahkeme red kararı veren makamın bulunduğu yer mahkemesidir.  Red Kararı İçişleri Bakanlığı tarafından verildiğinden mütevellit davalarda yetkili mahkeme Ankara idare mahkemesi olacaktır.

 

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri  Vatandaşlık reddi davası  da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri  Vatandaşlık reddi davası  Hukuku  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Kayseri  Vatandaşlık reddi davası  tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri  Vatandaşlık reddi davası Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU