Kayseri Vatandaşlık ve Reddi Hukuku Avukatı OKTAY AYDOĞDU
21
Nis

Kayseri Vatandaşlık ve Reddi Hukuku Avukatı OKTAY AYDOĞDU

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Vatandaşlık ve Reddi Hukuku Avukatı OKTAY AYDOĞDU, Vatandaşık ve Reddi Davaları nedir?

Vatandaşlık reddi davaları, bir bireyin Türk vatandaşlığını kazanma talebinin reddedilmesi durumunda ortaya çıkan hukuki süreçleri içermektedir. Bu makalede, Türk hukuku çerçevesinde vatandaşlık reddi davalarının yasal dayanakları, prosedürleri ve kararları ele alınacaktır.

Vatandaşlık Reddi Davalarının Yasal Dayanakları

Türk vatandaşlığını kazanma ve reddetme süreçleri, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili yönetmelikler tarafından belirlenmiştir. Kanun, Türk vatandaşlığının kazanılmasını sağlayan koşulları ve başvuru prosedürlerini ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. Bununla birlikte, belirli koşulları karşılamayan veya kanuni süreçlere uymayan başvuruların reddedilmesi de yine aynı kanun ve yönetmeliklerle sağlanmaktadır.

Vatandaşlık Reddi Davalarının Prosedürleri

Bir kişinin vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda, ilgili kişiye karşı vatandaşlık reddi davası açılabilir. Bu davalar, genellikle idari mahkemelerde görülmektedir. Davalı taraf, genellikle İçişleri Bakanlığı veya ilgili makam olmaktadır. Davalı, reddedilen başvurunun yasal dayanaklarını ve gerekçelerini mahkemeye sunar ve davanın reddedilmesi yönünde savunma yapar.

Başvuran taraf ise, vatandaşlık talebinin yasal dayanaklarına uyduğunu ve reddedilmesinin haksız olduğunu kanıtlamaya çalışır. Bu süreçte, delil sunma, tanıkların dinlenmesi ve yasal argümanların sunulması gibi adli prosedürler uygulanır.

Vatandaşlık Reddi Davalarının Kararları

Vatandaşlık reddi davalarında mahkeme, tarafların sunmuş olduğu delilleri ve kanıtları değerlendirerek kararını verir. Mahkeme, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak, davanın lehine veya aleyhine hüküm verebilir. Kararın temyiz edilmesi durumunda, yargı süreci yüksek yargı mercilerinde devam eder.

Vatandaşlık reddi davaları, Türk hukuku çerçevesinde belirlenen yasal süreçlere uygun olarak yürütülen önemli hukuki süreçlerdir. Bu davaların adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde sonuçlanması için yasal prosedürlere ve kanuni standartlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bu alandaki davalara bakan en iyi Vatandaşlık avukatı, süreci müvekkili adına yürütür.

. Vatandaşlık ve Reddi durumu söz  konusunda uzman avukat, bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vatandaşlık ve Reddi Konusun da Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Bu konularda yeni tarihli emsal alınmış tarafımızca 29/02/2024 tarihli Vatandaşlık reddi konusun da üst T.C. ANKARABÖLGE IDARE MAHKEMESI 10. IDARI DAVA DAIRESI tarafından ‘’ Uyusmazlıkta; davacı esi hakkındaki istihbari bilgiler ve ceza yargılamasına iliskinhususlar esas alınmak suretiyle takdir yetkisi kapsamında davaya konu islem tesis edilmis ise de; davacı ve esi hakkında yapılan ön inceleme ve arastırmaya göre, davacı ve esinin aynı çatı altında birlikte yasadıkları, evlilikleri ile ilgili degerlendirmelerin olumlu oldugu, Türk vatandası esiyle 13/11/2018 tarihinde evlendigi, müsterek çocuklarının bulunmadıgı, evlilikte iyi niyetli oldukları yönünde tespitlere yer verildigi, fiilen birlikte yasadıkları ve evlilikleri yönünde herhangi bir olumsuzluga rastlanmadıgının belirtildigi hususları birlikte

degerlendirildiginde, davacının 5901 sayılı Kanunda aranılan sartları tasıdıgı anlasıldıgından, evlenme yoluyla Türk vatandaslıgını kazanma talebinin reddine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Bu durumda, davacının evlenme yolu Türk vatandaslıgına geçme istemiyle davalı idareye yaptıgı basvurusunun reddine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık ve davanın reddi yolunda verilen istinafa konu Idare Mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır. ‘’ şeklin de Vatandşlık verilmesi yönün de karar verilmiştir.

Yine emsal tarafımızca alınmış 26/04/2023 tarihli Vtandaşlığın reddine ilişkin üst mahkemece onanmış T.C. ANKARABÖLGE IDARE MAHKEMESI 10. IDARI DAVA DAIRESI ‘’ Uyusmazlıkta; davacı esi hakkındaki istihbari bilgiler ve ceza yargılamasına iliskin

hususlar esas alınmak suretiyle takdir yetkisi kapsamında davaya konu islem tesis edilmis ise de; davacı ve esi hakkında yapılan ön inceleme ve arastırmaya göre, davacı ve esinin aynı çatı altında birlikte yasadıkları, evlilikleri ile ilgili degerlendirmelerin olumlu oldugu, Türk vatandası esiyle 13/11/2018 tarihinde evlendigi, müsterek çocuklarının bulunmadıgı, evlilikte iyi niyetli oldukları yönünde tespitlere yer verildigi, fiilen birlikte yasadıkları ve

evlilikleri yönünde herhangi bir olumsuzluga rastlanmadıgının belirtildigi hususları birlikte degerlendirildiginde, davacının 5901 sayılı Kanunda aranılan sartları tasıdıgı anlasıldıgından, evlenme yoluyla Türk vatandaslıgını kazanma talebinin reddine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık bulunmadıgı sonucuna varılmıstır.

Bu durumda, davacının evlenme yolu Türk vatandaslıgına geçme istemiyle davalı idareye yaptıgı basvurusunun reddine iliskin dava konusu islemde hukuka uyarlık ve davanın reddi yolunda verilen istinafa konu Idare Mahkemesi kararında da hukuki isabet bulunmamaktadır.’’ Şeklin de birçok karar alınmıştır.
 

Bunun gibi birçok emsal karar İle Vatandaşlık Mahkeme yoluyla alınmıştır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vatandaşlık ve Reddi İptali Hukuku  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Vatandaşlık ve Reddi İptali Hukuku   davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Vatandaşlık ve Reddi İptali Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.