Kayseri Vergi Avukatı Oktay Aydoğdu
23
Ara

Kayseri Vergi Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vergi davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Türkiye’de davaların bir avukat aracılığıyla takibi zorunlu değildir. Avukatlık Yasasının 35/3 maddesine göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Ancak, yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir. Bu ise hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, hukuk bilginize güvenmiyorsanız ve yargılama yöntemi konusunda bilgi sahibi olduğunuzdan kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmalısınız.

Vergi mevzuatının karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle, oluşan bu karmaşık yasal mevzuatın inceleme elemanları ve diğer vergi uygulayıcıları tarafından farklı yorumlanması nedeniyle mükellefler aleyhine ilave vergi ve ceza tarhiyatları yapılmasına neden olmaktadır. Zira büyük miktarlı vergi cezalarına muhatap olan mükelleflerin karşılaştıkları bu durumlar, iktisadi hayatlarını sona erdirecek ve de hürriyetlerinden mahrum edecek önem arzetmektedir.

Teferruatlı bir vergi davasında vergi hukukunda uzman vergi avukatı ile mali müşavirin birlikte çalışması, yardımlaşması, davanın takibini ve sonucunu olumlu yönde etkileyeceği düşüncesindeyim. Zira vergi yargılamasında; mahkemede görevli yargıçlar ve Danıştay üyeleri dava konusu olayın muhasabe tekniği ile birlikte bu olayın vergi kanunları ve Anayasa’ya uygunluğu yönünden de hukuk mantığı çerçevesinde değerlendirme yaparak bir karar vermektedirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, vergi avukatlığının öneminin farkına vardığından vergi avukatlığı müessesesini yasalaştırarak, bünyesinde vergi avukatı ünvanı ile avukat istihdam etmeye hazırlanmaktadır.

Maliye Bakanlığının denetim için mükellefleri sınıflara ayırarak düzenli aralıklarla denetlemeye hazırlanmaktadır. Bu anlamda da yapılacak işlemlerin hukuksal denetimi açısından vergi avukatına duyulan ihtiyaç daha da artacaktır.

Günümüzde vergi davaları ile avukatların pek ilgilenmediği ve mükellefler adına dava dilekçelerinin yazılması görevinin; Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Maliye Müfettişleri, Yeminli Mali Müşavir, mali müşavirler ve muhasebeciler tarafından yerine getirildiği aşikardır.

Ancak yukarıda da belirttiğim üzere, mükellefler adına daha etkili dava takibi ve davaların kazanılması yönünden, vergi mevzuatının hukuksal mantıkla yorumlanması ve dava konusu olaya uygulanması açısından, vergi avukatlığı konusunda uzman ve tecrübeli bir vergi avukatının da bu sürece dahil olmasının önemli olduğunu belirtmek isterim. Neticede vergi tarhiyatlarının ve diğer vergisel işlemlerin yargılama aşamasında mahkemece hukuksal bir işlem olarak değerlendirilip buna göre karar verildiğinden, bu aşamada vergi yargılaması hukukuna hakim uzman bir avukat tarafından bu sürecin yönlendirilmesi daha mantıklıdır.

Bu amaçla, vergi yargısı alanındaki vergi avukatı boşluğu doldurmak ve vergi ihtilaflarının inceleme aşamasından, vergi mevzuatında öngörülen uzlaşma dahil çözüm yollarının uygulanmasına; konunun yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında, gerekli hukuksal başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanmasında hukuki tecrübelerimi aktarmak ve yardımcı olmak amacıyla bu siteyi açmış bulunuyorum.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vergi davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Vergi Avukatı

Kayseri Vergi Avukatı; Kamu hizmetleri toplumun ihtiyaçları arasında yer alır. Bu hizmetler kamuya sunulurken gerekli kaynaklardan temin edilmesi önemli hale gelir. Bu durumda da topluma belli ölçülerde mali sorumlulukların yüklenmesi kaçınılmaz olur.

Toplumun üstlendiği bu sorumluluk vergi olarak adlandırılırken insan yaşamının birçok döneminde tarihi süreçlerde vergi yükümlülüğünün olduğu görülür. Kayseri vergi avukatı vergi ile ilgili karşılaşılabilecek hukuki uyuşmazlıklarda yetkinlik sahibi bir hukukçudur.

Vergi, kamu otoritesi tarafından alınan bir paydır. Bu pay aracılığı ile kamusal alanda karşılaşılan ihtiyaçların giderilmesi amaç edinilir. Mali amaçların yanı sıra mali olmayan amaçlarla da alınan vergi kamu giderlerinin finansmanı için gerekli kaynağı yaratır.

Avukat Oktay Aydoğdu  liyakat sahibi yeminli mali müşaviri ile hukuk, danışmanlık ve vergi teknik hizmetleri vermektedir. Hukuki konularda ihtiyaç duyulabilecek tüm problemlerde kendilerinden güvenle hizmet alınabilir. Kayseri Vergi Avukatı Oktay Aydoğdu alanında uzmanlık sahibi bir hukukçudur. Kayseri ,Ankara ve İstanbul İllerinde hizmet vermektedir. Ankara İlinde birçok vergi uyuşmazlığını tecrübeli kadrolarımız ile çözüme kavuşturduk.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vergi davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Vergi Davaları

Kayseri vergi avukatı aracılığı ile vergi davaları konusunda hukuki danışmanlık alınabilmesi mümkündür. Vergi olarak adlandırılan kaynaklar tarih boyunca çeşitli amaçlar için toplanmıştır. Eski Roma döneminde savaş sırasında yenilenlerden alınan haraç olan vergi Orta Çağ’da gönüllülük esası ile toplanır. 1600’lü yıllardan itibaren ise kamusal bir anlam kazanır.

Vergi usul kanunu olarak adlandırılan uygulamada hukukumuzdaki idari eylem ve işlemleri kapsayan açıklamalara yer verilmiştir. Özel bir idari usul yasası olan vergi usul kanunu ile vergi hukuku alanında çalışmalar yapıldığı görülür.

Kayseri vergi avukatı aracılığı ile verilen hizmetler bu hukuk dalında yetkinliği olan Av. Oktay Aydoğdu tarafından profesyonel anlamda yürütülür. Kişilerin hak ihlaline uğradıklarını düşündüklerinde hukuk yoluna başvurdukları görülür. Vergi hukuku ile devlet ve kişiler arasında ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesine çalışılır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vergi davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Vergi Mahkemeleri

Kayseri vergi avukatı,  vergi hukuku konusunda deneyimleri ile öne çıkarken Avukat Oktay Aydoğdu tecrübeli avukat arkadaşları aracılığı ile hizmet veren bir hukuk bürosudur. Vergi usul kanunu uyarınca mükelleflerin yanı sıra kendilerine vergi cezası kesilenlerin bu cezalar karşısında vergi mahkemeleri aracılığı ile dava açma hakkı bulunur.

Kayseri Vergi Avukatı Oktay Aydoğdu
Kayseri Vergi Avukatı Oktay Aydoğdu

Bu hak kullanılacağı zaman hukukçulardan destek alınması hak kaybı yaşanmaması açısından önem taşır. Bu sebeplerle de vergi davaları ile ilgili olarak liyakat sahibi hukukçularla çalışmak önemli olur. Vergi mahkemesinde dava açılabilmesinin çeşitli koşulları bulunurken bu şartların yerine getirilmesi zorunludur.

Kişilerin bireysel olarak hukuki konulara hâkim olması güç olacağından kanunları bilen tecrübeli avukatlarla yol alınması bu süreçlerin profesyonel anlamda yönetilebilmesi için gereklidir. Vergi mahkemelerinde dava açmak için kişiye vergi cezası kesilmiş olması gerekir. Vergi uyuşmazlıkları söz konusu olduğunda açılacak davalar vergi davalarıdır.

Gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişilerin vekilleri de bu tür davaları açabilirler. Vergi mükellefleri ya da kendilerine vergi cezası kesilen kişilerin vergi mahkemelerine dava açma hakkı bulunurken bu hukuki sürecin profesyonel avukatlarla yönetilmesi tavsiye edilir. Vergi davaları Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen davalardır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vergi davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Vergi  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Vergi davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Tanıma Tenfiz Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.