Kayseri Yabancılar ,Oturma İzni , Deport , Geri Gönderme avukatı Hukuku Avukatı OKTAY AYDOĞDU
21
Nis

Kayseri Yabancılar Oturma İzni, Deport, Geri Gönderme Avukatı

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Yabancılar Oturma İzni, Deport, Geri Gönderme Avukatı! Oturma İzni ve Reddi Davaları nedir? Oturma izni, yabancıların Türkiye’de yasal olarak ikamet etmelerine izin veren bir belgedir. Ancak, bazı durumlarda oturma izni başvuruları reddedilebilir. Bu makalede, Türk hukuku çerçevesinde oturma izni reddi durumlarının yasal dayanakları, prosedürleri ve sonuçları ele alınacaktır.

Oturma İzni Reddi Durumlarının Yasal Dayanakları

Türkiye’de oturma izni almak için belirli koşullar ve prosedürler bulunmaktadır. Bunlar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde belirtilmiştir. Bu kanunlar, oturma izni başvurularının kabul edilmesi veya reddedilmesi için gerekli şartları ve prosedürleri ayrıntılı olarak düzenlemektedir.

Oturma İzni Reddi Prosedürleri

Bir yabancının oturma izni başvurusu reddedildiğinde, başvuru sahibine karşı bir idari işlem yapılmış olur. Bu durumda başvuru sahibi, reddi gerekçelerini öğrenmek ve itiraz etmek için belirli bir süreye sahiptir. İtiraz süreci genellikle idari mahkemelerde görülür.

Başvuru sahibi, oturma izni reddi kararının yasal dayanaklarına ve gerekçelerine karşı itiraz eder. İtiraz sürecinde, deliller sunulabilir, tanıklar dinlenebilir ve yasal argümanlar sunulabilir. İtirazın sonucuna göre mahkeme, oturma izni reddi kararını ya iptal eder ya da onaylar.

Oturma İzni Reddi Kararları ve Sonuçları

Mahkeme, oturma izni reddi kararını değerlendirirken, başvuru sahibinin yasal haklarını ve kanuni haklarını göz önünde bulundurur. Eğer mahkeme, oturma izni reddi kararının yasaya aykırı olduğuna karar verirse, bu kararın iptal edilmesine veya yeniden değerlendirilmesine hükmedebilir. Ancak, mahkeme oturma izni reddi kararını haklı bulursa, bu karar kesinleşir ve başvuru sahibi Türkiye’de oturma izni alamaz.

Oturma izni reddi durumları, yabancıların Türkiye’de ikamet etme hakkını etkileyen önemli hukuki süreçlerdir. Bu süreçlerin adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülmesi için yasal prosedürlere ve kanuni standartlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bu makale, Türk hukuku çerçevesinde oturma izni reddi durumlarını ele almak için genel bir bakış sunmaktadır. Daha detaylı bilgi veya hukuki danışmanlık gerektiren durumlarda ilgili uzmanlara başvurulması tavsiye edilir.

Bu alandaki davalara bakan en iyi Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı, süreci müvekkili adına yürütür.

Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı durumu söz  konusunda uzman avukat, bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı Konusun da Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Kayseri Yabancılar ,Oturma İzni , Deport , Geri Gönderme avukatı Hukuku Avukatı OKTAY AYDOĞDU

Bu konularda yeni tarihli emsal alınmış tarafımızca 31/01/2024 tarihli Oturma İzni reddi konusun da T.C. Kayseri 1. IDARE MAHKEMESI tarafından ‘’ Uyuşmazlık konusu olayda, idare tarafından özü itibariyle davacının başvurusu sırasında öğrencilik durumunun bulunmadığından bahisle öğrenci ikamet izni başvurusunun reddine karar verildiği anlaşılmakta ise de, eğitim ve öğrenim hakkının Anayasal bir hak olduğu ve bu hakkın kötüye kullanılmasına yönelik bir davranış içerisine girilmedikten sonra hiç kimsenin bu haktan yoksun bırakılmasının hakkaniyete uygun olmadığı, Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca Göç İdaresi’ne yazılan 23.08.2023 tarihli yazıda davacının kaydının bulunmadığı ancak YÖS sınavı sonucunun beklendiğinin belirtildiği, idarece sınav sonucu beklenmeden işlem tesis edildiği, akabinde işlem tarihinden sonra 28.08.2023 tarihinde davacının kayıt yaptırdığı görülmekle başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.. ‘’ şeklin de oturma izni verilmesi yönün de karar verilmiştir.

Yine emsal tarafımızca alınmış 26/04/2023 tarihli Vtandaşlığın reddine ilişkin üst mahkemece onanmış T.C. Kayseri 1. IDARE MAHKEMESI tarafından ve üst mahkemece onan kararın da ‘’ davacınınticari bağlantı veya iş kuracaklar kapsamındaki kısa dönem ikamet izni başvurusunun; limited şirketin müdürü olarak ülkemizde bulunduğunun tespit edildiği ve ilgili hükümlere göre çalışma izni muafiyeti bulunmadığından 6735 sayılı Kanuna istinaden çalışma izni alması gerektiğinden bahisle reddedildiği anlaşılmaktadır.Bu itibarla, “Ticari bağlantı veya iş kuracaklar” kalış nedenine bağlı ikamet izni başvurusunda bulunan yabancıların ikamet izni başvurusu için çalışma izni alma şartı bulunmadığı, davet mektubunun bulunduğu görülmekle limited şirket ortağı olan davacının ikamet izni başvurusunun reddine dair işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır..’’ Şeklin de oturum izni verilmesine yönelik  birçok karar alınmıştır.

Bunun gibi birçok emsal karar İle Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı Mahkeme yoluyla alınmıştır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı Hukuku  Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Yanlış ve eksik davalar büyük kayıplara yol açabilir. Bu nedenle Kayseri Yabancılar ,Oturma İzni , Deport  , Geri Gönderme avukatı Hukuku  Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.