Orman Ceza Hukuku Kayseri Avukatı
15
Eki

Orman Ceza Hukuku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Orman Hukuku ve Orman Ceza Hukuku  konusunda uzman avukat, bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Kayseri ve Tüm Türkiye’de Orman Ceza Hukuku Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Türkiye’de Orman Ceza Hukuku: Ormanların Korunması ve Yönetimi

Türkiye, zengin orman kaynaklarına sahip bir ülke olarak ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi konularında ciddi çaba sarf etmektedir. Bu çabaların bir parçası olarak Türkiye, orman suçlarına karşı etkili bir yasal çerçeve sunmaktadır. Türkiye’de orman ceza hukuku, ormanlara zarar veren faaliyetleri ve kurallara uymayanları düzenlemektedir.

Orman Ceza Hukuku Nedir?

Orman ceza hukuku, ormanların korunması, sürdürülebilir yönetimi ve orman kaynaklarının kullanımıyla ilgili yasaları ve cezaları içeren bir hukuk dalıdır. Türkiye’de orman ceza hukuku, 6831 sayılı Orman Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak oluşturulan yönetmeliklerle şekillenmektedir.

Orman Suçları ve Cezaları

Türkiye’de orman suçları, ormanlara zarar veren veya orman kaynaklarını kötüye kullanan bir dizi faaliyeti içermektedir. Bu suçlar şunları içerebilir:

  1. Orman Yangınları: Orman yangınları, ormanlara verilen en büyük zararlardan biridir. Yangınların kasıtlı olarak veya ihmalkarlık sonucu başlatılması, ciddi cezaları gerektirir.
  2. Kaçak Ağaç Kesimi: Ormanlardan izinsiz ağaç kesmek veya orman ürünlerini kaçak olarak toplamak, orman suçlarına örnek teşkil eder.
  3. Orman Tahrip ve Kirliliği: Ormanların tahrip edilmesi, atık dökülmesi veya ormanların doğal dengesini bozan faaliyetlerde bulunmak, orman ceza hukuku kapsamına girer.
  4. Orman İşletme Ruhsatsızlık: Orman işletmeleri için gerekli izinleri almadan orman ürünleri işletmek, izin alınmadan orman kullanımı veya tahribatına yol açabilir.

Türkiye’de orman suçlarına karşı cezalar, Orman Kanunu’nda belirtilen ceza hükümleri doğrultusunda uygulanır. Cezalar, suçun ciddiyetine ve tekrar edilip edilmediğine bağlı olarak değişebilir. Ceza türleri arasında para cezaları, hapis cezaları ve idari yaptırımlar bulunur.

Orman Ceza Hukuku’nun Önemi

Orman Ceza Hukuku Kayseri Avukatı
Orman Ceza Hukuku Kayseri Avukatı

Türkiye’de orman ceza hukuku, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için hayati öneme sahiptir. Ormanlar, biyoçeşitliliğin korunmasında, su kaynaklarının sürdürülebilirliğinde ve çevresel dengeyi sağlamada kritik bir rol oynamaktadır. Orman suçlarına karşı sıkı yasal düzenlemeler ve etkili cezalar, ormanların uzun vadeli sağlığı ve ekosistemlerin korunması için gereklidir.

Sonuç olarak, Türkiye’de orman ceza hukuku, ormanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için önemli bir araçtır. Orman kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak ve orman suçlarını caydırmak için bu hukuk dalının etkili bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ormanların geleceğini korumak, sadece bugünkü nesiller için değil, gelecek nesiller için de hayati bir öneme sahiptir. Kayseri ve Tüm Türkiye’de Orman Ceza Hukuku ve Orman Ceza Hukuku  konusunda uzman avukat, bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Orman Hukuku Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

 

 

ORMAN SUÇLARI NELERDİR?

1)AĞAÇ KESME SUÇLARI
Orman kanununa göre Devlet ormanlarından izinsiz ve damgasız ağaç kesmek suçtur.
  Kesme ile ilgili Tutanak tanzim ederken şu hususlara  dikkat edilmelidir:
·         Suçun işlendiği ormanın hangi  köyün hudutlarında kaldığı belirtilmelidir.

·         Suç işlenen yerin milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı olup olmadığı yazılmalıdır. Milli parklarda cezalar bir misli uygulanır.

·         Suçu işleyen kişinin, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı, fiilen bu köyde oturup oturmadığı belirtilmeli veya suçu işleyen kişinin nereye kayıtlı olduğu ve nerede oturduğu yazılmalıdır.

·         Ağaç kesme suçunun ne ile işlendiği (balta, testere, motorlu testere) belirtilmelidir.

·         Kesme suçunun hayvan beslemek için yapılıp yapılmadığı yazılmalıdır.

·         Kesilen ağaçların yapacak (kerestelik) veya yakacak niteliğinde olup olmadığı belirtilmelidir.

Kesilen ağacın dikili, yatık, devrik olup olmadığı, ayrıca cinsi, sınıfı, orta çapı,dip çapı, yaş veya kuru oluşu, kesim tarihi, ayrıca çıkan emvallerin orta kuturu, boyları, vasıfları (3.S.NB.Çk.Tomruk) mutlaka yazılması gerekmektedir. Kerestelik ağaçların kesilmesinde hacim m3 üzerinden, yakacak ağaçların kesilmesinde ağırlık kental üzerinden hesaplanacaktır. Suç tutanaklarının boş bir yerine “hacimlendirme orta kutura göre hesaplanmıştır” ibaresi mutlaka yazılmalıdır. Kerestelik ağaç kesilip odun yapılmışsa suç odun yapmak suçu değil kerestelik ağaç kesme suçudur. Buradaki hesaplama odun yapılmasına rağmen kentale göre değil orta kutur ve m3 esasına göre yapılacaktır. Kesilen dallar ağacın hayatiyetini kaybettiriyorsa hacimlendirme 1.30 kutur üzerinden m3 olarak, eğer ağaç hayatiyetini kaybetmiyorsa hacimlendirme sadece kesilen dalların ağırlığı olarak kental üzerinden hesaplanacaktır. Dikili ağaçların yaş veya kuru olmaları ceza ve tazminat yönünden bir değişiklik yapmaz. Fidan kesme suçlarında hacimlendirme orta çapa göre yapılacaktır. Fide tabiri kullanılmayacak, fidan denilecektir. Suç tutanaklarında kesim tarihleri mutlaka belirtilmelidir. Kök kesme (sökme) : Ölçüm hesapları kentale göre yapılacaktır. Kökler boylu ve kerestelik durumda iseler ölçüm orta kutur ve metreküp esasına göre olacaktır.

2)Tapulu Alanlarda İzinsiz Kesim :
Tapulu alanlarda yapılan izinsiz kesimlerde, Orman Kanununun 116/B maddesi uyarınca suç tutanağı düzenlenecektir. Bu eylem 6831 S.Y.nın 109.md.uyarınca 1 aydan 1 seneye kadar hafif hapis ve hafif para cezası ile cezalandırılır ” denilmektedir. Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki 5252 Sayılı ve bunu değiştiren 5349 sayılı Kanun gereğince hafif hapis ve hafif para cezaları idari para cezasına dönüşmüştür. Bu idari Para cezalarını verme yetkisi de 5349 S.Y.nın 3/4.md.uyarınca Cumhuriyet Savcısına  verilmiştir.
İzinsiz tapulu kesimlerde, suç tutanağında kesilen emvalin yeri , orman tahdidi varsa tahdit haritasında, yoksa Amenajman planı haritası ve gizli memleket haritasında kesilen dip kökler gösterilerek evraka eklenmelidir.
Zabıt tanzim edildikten sonra emvalin bulunduğu yeri detaylı olarak gösteren KROKİ düzenlenir. Bu KROKİDE emvalin yeri dikkatli ve net olarak işaretlenerek kroki zapta eklenir.

 

3)TAŞIMA (NAKLETME) SUÇLARI:
·         Suçun ORMAN İÇİNDE veya ORMAN DIŞINDA olduğu belirtilecek.

·         Vasıta ise HAREKET HALİNDE olduğu yazılacak.

Orman kanunun 41,100 ve 108. maddeleri her çeşit orman emvalini nakliyesiz, faturasız ve damgasız nakletmeyi menetmiştir.
Nakletme suçları için tutanak tanzim ederken şu hususlara dikkat edilmelidir.
·         Nakledilen orman emvalinin  kaçak olup olmadığı, nereden ve nasıl temin edildiği sorulacak ve araştırılacaktır.

·         Şüphelinin ormandan temin ettiği kaçak emvali orman içinden çıkarıp çıkarmadığı yazılmalıdır. Mesela “şüpheli kaçak orman emvallerini orman içi yolda, köy yolunda naklederken yakaladım” diyerek kanunun ceza yönünden aradığı can alıcı noktaları ortaya koymak gerekir.

·         Canlı ve cansız nakil vasıtaları ile yapılan nakliyatlarda vasıtaların hareket halinde olup olmadığı ve gidiş yönü belirtilmelidir. (Yargıtay kararı: Nakil aracının müsaderesi için kaçak emvalin yüklenmesi kafi değildir. Emvalin yüklü olduğu aracın harekete geçmesi ve yol almaya da başlamış olması şarttır.)

·         Takip edilen bir suç nakil vasıtasının kaçak orman emvali taşıdığı anlaşılır ve vasıta kaçarsa bu nakil vasıtasının suç işlediği kesin olduğundan yine orman idaresi tarafından zapt olunması gerekir. Bunun için mahalli Cumhuriyet Savcılığı ve Güvenlik Kuvvetlerince yakalatılması yoluna gidilecektir.

·         Kaçak orman emvali yüklü vasıta durmadan geçip gider ve orman idaresi de bu vasıtayı takip ettiğinde emvalin boşaltılmış olarak emvali ve vasıtayı yakalamışsa kaçak emval ile suç nakil vasıtasının ilişkilerini, bağlantılarını iyice araştırıp zapta geçmek kaydıyla suç nakil vasıtası ve emvallerin zapt edilmesi gerekmektedir.

 


4)BULUNDURMA  SUÇLARI :
Zabıt tanzim edildikten sonra emvalin bulunduğu yeri detaylı olarak gösteren KROKİ düzenlenir.Bu KROKİDE emvalin yeri dikkatli ve net olarak işaretlenerek kroki zabıta eklenir. Orman kanununun 108. maddesi kaçak orman emvalinin bulundurulmasını suç saymıştır.
Bulundurma ile ilgili Tutanak tanzim ederken şu hususlara dikkat edilmelidir.
Kaçak orman emvalinin bulunduğu yer (ev, işyeri, atölye vb.) ve yerin sahibi ile kaçak emvalin sahibi belirtilmelidir.
Tutanaklara kaçak emvallerin bulunduğu yerin (ev, işyeri, atölye vb.) neresinde, ne vaziyette oldukları cins, adet,vasıf ve hacim olarak yazılmalıdır.
Kaçak emvallerin bulunduğu yerin krokisi çizilecektir.
Bir işyerinde başkasına ait kaçak orman emvali bulundu ise sanık olarak hem işyeri sahibi hem de kaçak emvallerin sahibi yazılacaktır.
Suç zabtında şüphelinin “orman ürünü ticareti ile uğraşıp uğraşmadığı”  belirtilmelidir. Bu cezayı ağırlaştıran sebeptir.
Şüpheliye kaçak orman emvallerini ” nereden ve nasıl temin ettiği ” sorusu sorulmalıdır. Suç konusu emvallerin dikiliden kesilerek mi, başkasından satın alınarak mı, orman depolarından çalınarak mı temin edildiği araştırılarak suç zabtına yazılmalıdır.
Ev ve işyeri arama tutanağı usulüne uygun olarak mutlaka tanzim edilmelidir.

 

5) SARF (Kullanma)
Sarf   edilen     emvalde BELGE (Nakliye,Fatura) aranır ve bu durum Suç zaptına yazılır.Orman kanunu gereğince kaçak orman emvalini nerede ve ne için olursa olsun kullanmak suçtur.
Sarfla ilgili Tutanak tanzim ederken şu hususlara dikkat edilmelidir.
·         Kullanılan emvalin kaçak olup olmadığı, nereden ve nasıl temin edildiği sorulacak ve araştırılacaktır.

·         Kaçak emvallerin mevcut durumları, adet, cins, boyut, hacim, vasıf ve kesim tarihleri yazılmalıdır.

·         Kullanılan kaçak emvallerin ormandan bizzat sanık tarafından kesilerek mi, devriklerden mi veya satın alınarak mı temin edildiği araştırılıp yazılacaktır.

·         Kullanılan kaçak emvallerin yuvarlak mı yoksa mamul hale getirilerek mi (nacak ile yontularak, motorlu testere veya şeritte biçilerek mi )  kullanıldığı belirtilmelidir.

·         Kullanılan emvallerin çakılı olup olmadığı belirtilecektir. Suç konusu emvaller çakılı ise bu sebepten zapt olunamadığı belirtilecektir.

·         Suç konusu emvaller biçilerek, yontularak kullanılmışsa suç zaptında bu emvallerin ne kadar gayri mamul emvalden temin edilebileceği belirtilmelidir.

·         Kaçak orman emvali kullananın “orman ürünü ticareti ile uğraşıp uğraşmadığı” belirtilmelidir.

·         Sarf edilen emval dikiliden kesilmişse tazminatı gayri mamul emval  hacmine göre mahalli rayiç üzerinden, yok eğer devriklerden temin edilmişse  gayri mamul emval hacmine göre gerçek zarar üzerinden yapılacaktır.

 

6) İŞGAL ve FAYDALANMA
·         Örtünün Tahribat Şekli

·         Tesis Yapılmışsa Mahkeme Kararı Olmaksızın Yıkılması veya Sökülmesi

·         Ürün Ekilmiş ise Ürüne El Konulması

İşgal faydalanma suçunda, orman örtüsü mevcut olmadığından orman örtüsü kaldırılması da bahis konusu değildir, eski açmalar kullanılmaktadır. Orman örtüsü teşekkül etmemiş eski açmaların sürülüp ekilmesi işgal ve faydalanma suçudur.
Orman örtüsü teşekkül etmemiş orman içi açıklıklarına ev, ahır, samanlık vs. yapılması yerleşilmesi işgal ve faydalanma suçudur.
Şayet eski açma yapılan yerde örtü meydana gelmişse işgal ve faydalanma değil, yeniden açma suçu oluşur. Yeni açma suçu oluştuğundan  bu yer için ağaçlandırma gideri İşletme Şefince Mahkemeden talep edilmek üzere tazminat hesaplaması yapılmalıdır.
Her yıl ekilen bir orman sahasına işgal ve faydalanma suçundan tek bir suç tutanağı tanzim etmek doğru değildir.Her mahsul yılı ekilmesi halinde, her yıl için ayrı ayrı suç tutanağı tanzim edilmelidir. Yeni suç tutanağında aynı yere daha önce tutulan suç tutanağı da belirtilmelidir.
Orman olan bir yeri açma suçunu işleyen  Sanık, açma yaptığı yerin etrafında birkaç yer daha sürüp ekmek suretiyle veya kesmek suretiyle açma yapmışsa, bu suçlar bir suç kabul edilerek tek suç zaptı düzenlenecektir. Yargıtay içtihatlarına göre, tek Sanık tarafından, aralarında doğal olarak engel bulunan yerlerde farklı mesafelerde yapılan açmalarda tek suç olduğu kabul edilmiştir.Bu eylemin  de TCK.nun tekerrüre ilişkin maddesi uyarınca, tekrar edilen miktarda cezanın artırılacağı belirtilmektedir.
Orman içine kaçak olarak yapılan binalar, ekilen mahsuller ve kullanılan  suç aletleri zapt edilir, binalar yıktırılır, mahsuller toplanarak satılır.
7) OTLATMA SUÇLARI 
Devlet Ormanlarında her çeşit hayvanın izinsiz otlatılması eylemidir. Orman kanununun 19.maddesi “Ormanlara her türlü hayvan sokulması yasaktır. Ancak kuraklık gibi fevkalade haller nedeniyle hayvanların beslenmesinde güçlük çekildiği tespit edilen bölgeler halkına ait hayvanlar ile orman sınırları içersinde bulunan köyler ve mülki hudutlarında devlet ormanı bulunan köyler halkına ait hayvanların orman idaresince belirlenecek türlerine,tayin edilecek saha ve süreler dahilinde ormanlara zarar vermeyecek şekilde izin verilir” der. Bu madde kapsamındaki suçlarda,cezalandırma orman kanununun 95.maddesince yapılır.işlenen suc da HAYVANIN CİNSİ, MİKTARI,OTLATILAN  ORMANIN  özelliği önemlidir.
Bu maddeye aykırı davranış 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2.maddesi uyarınca KABAHAT olarak nitelendirilmiştir.
Kabahat sayılan bir eylemden dolayı da, bu kanunun 8/2.md.uyarınca “… Gerçek kişiye ait bir işte çalışan kişinin bu faaliyeti çerçevesinde işlemiş bulunduğu kabahatten dolayı, iş sahibi kişi hakkında da idari yaptırım uygulanabilir…” Hükmü bulunduğundan, çobanla birlikte sürü sahibi adına zabıt düzenlenecek birlikte imzalattırılacaktır.
Orman Kanununun 95.md.uyarınca verilecek para cezası da Kabahatler Kanunu gereği idari yaptırım olarak nitelendirilmiştir ve idari para cezası olarak belirtilmiştir. Bu madde gereği verilecek idari para cezaları  hayvan başına arttırıldığı için nispi para cezasıdır.Suç tutanağı ile suç tespit edildikten sonra,  İdari Yaptırım Karar tutanağı ile karar verilen para cezası suç işleyene (sürü sahibine) elden veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilecektir.
Posta alındı belgesi geldikten sonra, tebliğinden itibaren  7 gün içinde, Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilmeyen İdari Yaptırım tutanağı kesinleşir. Orman Genel  Müdürlüğü 01.01.2007 tarihinden itibaren özel bütçeli bir idare olmuştur.5326 s.kabahatler kanununu değiştiren,5560 sayılı kanunun 32.md uyarınca 01.01.2007 tarihinden itibaren idari para cezaları Orman İşletme Müdürlükleri veznesince tahsil edilecektir. İdari Para Cezasının rızaen ödenmemesi halinde, bu değişiklik gereğince 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir.
Kabahatler Kanununa göre, 6831 Sayılı yasanın İdari Para Cezası Gerektiren Eylemler Hakkında İdari Para Cezası Verme Yetkisi ,6831 S.Y.nın 111.md.ne göre  İşletme  Şefleri’ ne verilmiştir. Orman Kanununda Mülki Amir (kaymakam) tarafından verilecek para cezaları ayrı ayrı belirtilmiş,bu hallerde Kabahatler Kanununa göre de, bu cezalar Kaymakam(en büyük mülkü amir) tarafından verilecek ve tebliğ edilecektir. Örneğin 6831 S.Y.nın 105.md.yangın mahalline, yangın söndürmekle mükellef insanların gitmemesi halinde, para cezasının Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecektir.
Otlatmadan tutulan suç zabıtlarında Hayvan cinsi ve bilhassa hayvanın kıl keçisi olduğu açıkça yazılacaktır. Ormanda işlenen otlatma suçunda, Kıl keçileri için düzenlenen para cezası; diğer keçi ve küçükbaş hayvanlara göre 6 misli daha fazladır.
KIL KEÇİSİ:Vücut rengi beyazdan siyaha kadar değişmekle beraber en çok  siyah renklisi görülen yerli bir keçi türüdür. İri yapılıdır. Kalın düz ve sert kılları vardır. Bir insanın uzanabileceği boydaki fidanları eğerek yiyebilir. Ormandaki tahribatı daha fazladır.
TİFTİK KEÇİSİ:  Uzun,  kıvırcık ve ipek gibi yumuşak kılları olan, evcil bir keçi türüdür. Vücut yapısı kıl keçisine göre daha küçüktür.
Hayvan otlatılan saha muhafaza ormanı mı, gençleştirme sahası mı, yanık saha mı, milli park sahası mı suç tutanağında belirtilecektir. Suç tutanağına, Otlatma suçu ile ormana verilen zarar  açık olarak yazılacaktır. Örtü tahribatı yapılmışsa Ağaçlandırma gider tazminat hesaplaması yapılacaktır. Zarar gören fidan varsa, cins, tür, yaş ve adet olarak tespit edilecek ve 6831 S.Y.112.md.uyarınca fidan zararı hesap edilecektir.
O.K.95/3 : “Ormanlara izinsiz hayvan sokma suçunu, suçun işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi halinde, idari para cezalara iki misli artırılır.”
6831 Sayılı O.K.95/4 : “Yanmış orman sahaları ile alelumum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki tarihinden itibaren 15 sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bırakmak yüzünden girmesi halinde yukarıdaki cezalar iki misli tatbik olunur.”
Suç zaptına sahanın krokisi eklenerek, çobanla birlikte hayvan(sürü) sahibi de şüpheli-zanlı olarak zabıt da yer alacaktır.Ayrıca zarar gören orman sahası ölçülerek miktarı belirlenecektir.Ormana hayvanlar tarafından değil çoban tarafından da zarar verilebilir.Ormandan dal kesme vs .gibi. Bu suç da tutanağa yazılmalıdır.
Birkaç sürü birlikte otluyorsa, her çobanın otlattığı hayvan adedi ayrı ayrı cins ve tür olarak yazılmalıdır.Her çobana (hayvan sahibi ile birlikte ) ayrı suç tutanağı tanzim edilmelidir.Ancak hayvanlar ayırt edilemiyor ve çobanlarda kendi hayvanlarını söylemiyorsa suç tutanağı tek olarak tanzim edilebilir.6831 S.Kanunun 4999 sayılı 18.11.2003 tarihli değişikliği ile yer alan temel idari para cezaları artırılmıştır ve yeterli caydırıcılığın sağlanması amaçlanmıştır.
Kabahatler Kanununun 20/3.maddesi uyarınca; otlatma suçundan verilen idari para cezası nispi nitelikte olduğundan, Soruşturma Zamanaşımı süresi suç işlenmesinden itibaren 8 yıldır.
Yerine getirme zamanaşımı süresi ise 21.maddede verilen para cezasının miktarlarına göre düzenlenmiştir.

 

8) AVLANMA
Ormanlarda avlanma av teskeresi  almadan ve yetkili mercilerden izin alınmadan Av yapmak yasaktır.Avlananların avları ile vasıtaları zapt olunur.Ayrıca Avladıkları av hayvanları için tazminata hükmolunur.
Ayrıca 4915 sayılı Kara avcılığı Kanununa göre yasaklanmış avlanma şekillerinde ve merkez av komisyonunca yasaklanmış av sahalarında,koruma altına alınmış türlerde ve belirtilen süreler dışında avlanma yapılmaz.
9) KÖMÜR YAPMA SUÇU
Ağaçların kesilerek torluklarda yakılması neticesinde kömür elde edilmesidir.Burada suç oluşturan unsur kömür yapılmasından ziyade ağaçların kesilmesidir.Kesilen ağaçların vasfı ve vaziyeti önemlidir.Kömür yapılan yerin Orman içinde olup olmaması da cezada etkilidir.
Kömür yapma suçu orman kanunun 14 Maddesinde belirtilir ve  91/5.Maddesine göre cezalandırılır. Kömür yapma suçlarında kömür kaçırılmış fakat kesilen ağaçlar belli ise bu kesilen ağaçların odun veya kerestelik durumlarına göre hesapları yapılarak bu ağaçlardan elde edilecek kömür miktarı bulunacaktır.
Kömür yapma işlemi tamamlanmış ise suç meydana gelmiştir.

Orman Hukuku ve Orman Ceza Hukuku  konusunda uzman avukat, Kayseri ve Tüm Türkiye’de bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Orman Hukuku Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.