Orman Hukuku Avukatı
15
Eki

Orman Hukuku

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Orman Hukuku ve Orman Ceza Hukuku  konusunda uzman avukat, Kayseri ve Tüm Türkiye’de bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Orman Hukuku Davalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.

Türkiye’de Orman Hukuku (AVUKAT OKTAY AYDOĞDU)

  1. Orman Hukukunun Tarihsel Gelişimi: Türkiye’de orman hukuku, Osmanlı İmparatorluğu döneminden günümüze uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ormanlar devlet mülkiyetindedir ve kullanımı sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Cumhuriyet döneminde ise orman hukuku modernize edilmiş ve günümüzdeki hukuki çerçeve oluşturulmuştur.
  2. Orman Kanunu ve Orman Genel Müdürlüğü: Türkiye’de ormanların korunması ve yönetimi, Orman Kanunu tarafından düzenlenmektedir. Orman Kanunu, ormanların sınıflandırılması, orman köylerinin yönetimi, orman alanlarının kullanımı ve izinler gibi konuları kapsar. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğü, ormanların korunması ve yönetimi konularında sorumlu bir kurumdur.
  3. Orman Sınıflandırması: Orman Kanunu, ormanları farklı sınıflara ayırır. Bu sınıflandırma, koruma ve kullanım politikalarını belirler. Ormanlar, koruma ormanları, üretim ormanları, özel kullanım ormanları gibi farklı sınıflara ayrılabilir.
  4. Orman Kaynaklarının Kullanımı: Türkiye’de orman kaynaklarının kullanımı, sürdürülebilirlik ilkesine dayalı olarak düzenlenir. Orman ürünlerinin toplanması, ormancılık faaliyetleri, ağaç kesimi ve odun işleme gibi faaliyetler izinlere tabidir.
  5. Orman Yangınları ve Doğal Afetler: Orman yangınları gibi doğal afetlerle mücadele de Türkiye’deki orman hukukunun önemli bir parçasını oluşturur. Yangınların önlenmesi ve yangın sonrası rehabilitasyon da bu kapsamda ele alınır.
  6. Orman Alanlarının Korunması: Türkiye, biyoçeşitliliği ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla milli parklar ve tabiat parkları gibi korunan alanlara sahiptir. Bu alanların yönetimi de orman hukuku kapsamında değerlendirilir.
  7. Orman Hukuku Avukatı
    Orman Hukuku Avukatı

Sonuç: Türkiye’de orman hukuku, ülkenin orman kaynaklarını koruma, sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve orman kullanımını düzenleme amacını taşır. Orman Kanunu ve ilgili düzenlemeler, ormanların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve korunmasını sağlamak için önemli araçlardır. Bu hukuki çerçeve, hem çevresel sürdürülebilirlik hem de ekonomik kalkınma açısından büyük bir öneme sahiptir.

Orman hukuku ile ilgile sıkça karşılaştığımız soruları inceleyelim:

BİR YERİN ORMAN OLUP OLMADIĞI NASIL BELİRLENMEKTEDİR?

Bir yerin orman olup olmadığının belirlenmesi için o yerde kadastro yapılmış olması gerekmektedir.Bu sebepten dolayı ormanların kadastro yapılması mülkiyet hakkı açısından da büyük önem arz etmektedir.Orman tanımına giren yerler ilebu alanın içindeki hatta bitişiğindeki her türlü taşınmazın tespiti,sınırların belirlenmesi ve üzerindeki hakların tayini amacıyla yapılan çalışmalara ‘’orman kadastrosu’’ demilmektedir.

TAŞINMAZI KADASTRO İLE ORMAN İÇİNDE BELİRLENEN MALİK NE YAPMALIDR?

Malikler taşınmazın orman içinde değerlendirilmesi ile mülkiyet hakkından yoksun kalırlar.Bu sebepten ötürü kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı bedel davası açmaları gererkmektedir.

AÇILACAK OLAN DAVALARDA GÖREV VE YETKİ HANGİ MAHKEMELERDEDİR?

Orman kadastrosu ve sınır tespitlerine ilişkin açılacak davalarda görevli mahkeme kadastro mahkemeleridir.Yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki kadastro mahkemeleridir.

2B DAVALARI NEDİR?

Orman özelliği kalmamış ve hazine adına orman alanı dışına çıkarılmış alanlara 2B arazisi denmektedir.31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini  kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında fayda olduğu tespit edilen araziler, şehir, kasaba , köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerler dışında,orman sınırlarında daraltma yapılması mümkün değildir. Bu şekilde orman arazisi dışına çıkarılan alanlar 6831 sayılı orman kanununun 2. maddesinin B bendinde düzenlenmiştir. Bu sebepten arazilere 2B arazisi denmektedir.

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler devlete ait ise hazine adına kaydedilebildiği gibi  hükmi şahsiyeti haiz name müesseselerine aitse bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılabilir. Uygulama kesinleştikten sonra ise tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılmaktadır.Bu alandaki davalara bakan Oktay AYDOĞDU, süreci müvekkili adına yürütür.

2B ARAZİLERİ ÜZERİNDEKİ HAK SAHİPLERİ KİMLERDİR?   

6292 sayılı kanunun 6. maddesinde hak sahiplerinin kimler olduğu belirlenmiştir.Bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullananlar veya üzerindeki yapı,ağaç vb şeylerin sahibi olarak gösterilen kişiler.1. fıkrada bahsedilen kişilerden bu taşınmazları satın almak üzere süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilecek satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul eden gerçek kişiler,tüzel kişiler ve mirasçıları  kanuna göre hak sahibi sayılır.

 

 

Orman Hukuku ve Orman Ceza Hukuku konusunda uzman avukat, Kayseri ve Tüm Türkiye’de bu tip davalara bakar.Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Orman HukukuDavalarında yılların tecrübesi bulunmaktadır.