Kayseri Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma)
24
Oca

Kayseri Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma) davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Hukuku

Kayseri Boşanma Avukatı

Kayseri Boşanma Avukatı; Kişiler, evliliklerini kanunun öngördüğü süre geçtikten sonra istedikleri zaman bitirmek isteyebilirler. Bu anlamda evliliklerinin 1 yılı dolmuş çiftler anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açabilirler. Karar verecek olan hakim olsa da bazı durumlarda kanun sebebiyle reddedemeyeceği talepler de bulunmaktadır. Biz de yazımızda oldukça önemli olan boşanma konusuyla ilgili aklınıza takılabilecek her sorunun cevabını vermek istedik.

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku; Boşanma süreci, evlilik birliğini idame ettiremeyen eşlerin, boşanma kararı almasıyla sürecimiz başlar. Bu süreç; anlaşmalı boşanma davalarında görüldüğü gibi (genel de tavsiyelerimiz bu yönde olup )kısa zamanda netice verir nitelikte olabileceği gibi çekişmeli boşanma davalarında görüldüğü üzere oldukça uzun meddi ve manevi bir sürece de mal olabilir. Oldukça meşakkatli ve stresli biçimde tezahür eden boşanma sürecini hukuka uygun bir şekilde yürütmek ve olabildiğince az bir tahribat ile tamamlamak için profesyonel bir hukuki destek,işin uzmanı bir avukattan hukuki destek almak oldukça isabetli olacaktır. Kayseri boşanma avukatı olarak müvekkillerine en muntazam hukuki danışmanlık hizmeti sağlayan Avukat Oktay Aydoğdu, boşanma sürecine giren ve bu süreci yargıya taşımak isteyen eşlere hukuki rehberlik sağlar.

Kayseri Boşanma Avukatı, Aile Hukuku

Boşanma süreci niteliğine göre anlaşmalı ve çekişmeli yargı olarak iki farklı şekilde ele alınmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar, boşanmanın tüm hususlarında mutabık kalmış ve çekişmeye düştüğü herhangi bir konu kalmamış, bütün huşular da anlaşmış olmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise taraflar belirli konularda anlaşmakta belirli konularda ihtilafa düşmekte veya boşanmanın tüm hususlarında çekişme yaşamaktadır. Bu nedenle denilebilir ki; çekişmeli boşanma davasının süresi, eşler arasındaki uyuşmazlıkların sayısı ile doğru orantılıdır. Her iki boşanma davası türünde de alanında yetkin Kayseri boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek, dava süresinin kısalmasına ve eşler açısından rahat biçimde tamamlanmasına vesile olacaktır.

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Boşanma  Hukuku(Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma )  davaların da tecrübesi ve hukuk bürosu ile yardımcı olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davaları, çekişmeli boşanma davalarına kıyasla daha kısa zamanda neticelenir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanmanın ekonomik ve harici sonuçlarında uzlaştıkları için dava kısa zamanda sonuç verir. Ancak anlaşmalı boşanabilmek için bazı şartların karşılanıyor olması lazım gelir. Bu şartlar;

 • Taraflar en az bir yıl evli kalmalıdır.
 • Evlilik birliği temelden sarsılmalıdır.
 • Evlilikten beklenen yararın kalmamış olması gerekir.
 • Tarafların, boşanmanın sonucunda doğan mali konularda ve ortak çocukların velayet noktasında mutabık kaldığını düzenleyen ve eşlerce imzalanmış anlaşmalı boşanma protokolünün var olması gerekir.
 • Taraflar boşanma davasını beraber açmalı veya bir eşin açtığı dava muhatabınca kabul edilmelidir.

Anlaşmalı boşanma davasında en önemli aşama, protokolün hazırlanması ve düzenlenmesi aşamasıdır. Protokolün eksiksiz ve muntazam biçimde düzenlenmesi, ileride yaşanacak hak ve menfaat kayıplarının önüne geçecektir. Bu nedenle protokolün, deneyim sahibi bir Kayseri boşanma avukatı nezaretinde hazırlanması kişinin yararına olacaktır.

Her iki eş için de evlilik çekilmez hale gelmiş olabilir. Böyle bir durumda taraflar anlaşmalı olarak mahkemeye başvurur. Anlaşmalı boşanma için mahkemeye dava dilekçesi ve ortak hazırlanmış protokol kesinlikle sunulmalıdır. Bu protokol şunları içerir:

 • Boşanma isteği açıkça dile getirilir
 • Müşterek çocuk varsa Velayet konusundaki ortak karar
 • Mal paylaşımı
 • Nafaka ve tazminat husuları
 • Varsa ortak borçların durumu

Anlaşmalı boşanma durumlarında hakim, herhangi bir sebebin varlığını veya yeterliliğini denetlemez. Evliliğin süresinin 1 yılı aşmış olduğu ve evraklarda eksikliğin olmadığı durumlarda boşanma kararı verir.

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma olur mu?

Emsal olarak KAYSERİ 4. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/688 KARAR NO : 2021/662 Türk Medeni Kanunun 166/3 maddesi gereğince açılmış boşanma davasıdır. Evlilik en az bir yıl sürmüşse eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için hakimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları, taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.  Davacı ve davalının evliliği bir yıldan fazla sürmüş, davacının açtığı davayı davalı kabul etmiş, mahkemece taraflar hakim tarafından bizzat dinlenmiş, tarafların iradelerini serbestçe açıkladıkları kanaatine varılmış ve taraflarca boşanmanın mali sonuçları hususunda yapılan anlaşma mahkememizce de uygun bulunmuş ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı anlaşıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ‘’ şeklin de kararı ile 1 yıl dolmadan yine tanık dinleterek anlaşmalı boşanma süreci usulen gerçekleşmektedir.

Yine anlaşmalı boşanma davasına başvurduktan  ve karar verildikten sonra sonra feragat edilirse ne olur ?

Emsal karar . KÜÇÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/539KARAR NO : 2021/487 K. ‘’Mahkememizin 2021/539 Esas, 2021/487 Karar sayılı dosyasında tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup davacı vekili tarafından mahkememize16/09/2021 tarihinde verilmiş olan davadan feragat dilekçesinde açmış olduğu boşanma davasından feragat ettiğini beyan ettiği anlaşılmakla kimlik tespiti yapılmıştır. HMK’nun 310. maddesi hükmü; “(1) Feragat ve kabul, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.(2) (Ek:22/07/2020-7251/29 md.) Feragat veya kabul, hükmün verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, dosya kanun yolu incelemesine gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesince feragat veya kabul doğrultusunda ek karar verilir.” şeklindedir.HMK’nun 310. maddesinin 2. fıkrası gereğince davacı hükmün verilmesinden sonra davadan feragat ettiğini sunmuş olduğu feragat dilekçesinde belirttiğinden ve feragat eden davacının kimlik tespiti de yapılmış olduğundan davanın davacının feragati nedeniyle reddine karar vermek gerekmiştir.’’ Şeklindeki kararı ile anlaşmalı boşanmaya karar verilmiş olsa dahi davadan vazgeçileceği ortadadır.

Anlaşmalı Boşanma Davaları en hızlı kaç gün de sonuçlandırılır?

Mahkemenin işyüküne bağlı olarak 2-3 gün içerisin de sonuçlandırılır ve feragat dilekçeleri yazılarak 1 haftaya kalmadan kesinleşme gereçkeleştirilmektedir.

Ekte sunulan karar da gözüktüğü üzere 18/06/2021 tarihin de açılan dava 28/06/2021 tarihin de nüfusa işlenmiştir.Bu karar 1 yılı doldurmayan bir evlilik için en hızlı şekil de anlaşmalı fakat çekişmeli şekil de Avukat Oktay Aydoğdu tarafından  sonuçlandırılmıştır.

KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/419 Esas KARAR NO : 2021/504 K  ‘’ evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı boşanma talebine ilişkindir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun madde 166’ ya göre evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, tarafların birbirlerine karşı sevgi ve saygılarının bittiği,aralarında fikir uyuşmazlığının olduğu, davalının ailesinin evliliğe müdahale ettiği, davalının evi terk ettiği, davacının kıskanç olduğu anlaşılmakla, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, evlilik birliğinin sona ermesinde davalının ağır kusurlu olduğu kanaatine varılarak boşanmaya hükmedilmiştir.Tarafların birbirlerinden her hangi bir nafaka ve tazminat talebi olmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına dair aşağıdaki şekilde hüküm oluşturulmuştur. ‘’ şeklin de karar verilmiştir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma taraflardan birinin boşanmayı istemediği ya da boşanma şartları üzerinde anlaşamadıkları durumlarda gündeme gelir. Eşlerden biri kanunda sayılan hallerden birine dayanarak boşanma davası açabilir. Bu haller Medeni Kanunumuzda boşanmanın özel sebepleri ve genel sebepleri olarak düzenlenir.  Genel sebepler evlilik birliğini çekilmez hale getiren, eşler arasındaki ilişkinin taraflardan evli kalmanın beklenilmeyeceği unsurları kapsar. Özel sebepler ise tek tek sayılmıştır. Şu şekildedir:

 • Hayata Kast veya Pek Kötü Ya Da Onur Kırıcı Davranış: Hayata kast bir eşin diğerinin canına yönelik bilerek yaptığı fiilleri kapsar. Pek kötü davranış ise hayata karşı değil fakat eşin vücut bütünlüğüne kastedecek fiilleri anlatır. Eşe acı ve ıstırap veren bütün fiziksel muameleler bu kapsamda değerlendirilebilir. Onur kırıcı muamele ise eşin saygınlığına ve manevi varlığına yönelik yapılan fiillerdir. Psikolojik ve ekonomik şiddeti bu kapsamda değerlendirmek yerinde olacaktır.
 • Küçük Düşürücü Suç İşleme veya Haysiyetsiz Hayat Sürme: Bu başlık altında akla gelebilecek fiiller evlilikten önce de var olan şeyler olabilir. Bunlar biliniyor ve kabul edilmiş de olabilir. Ancak somut durumda devam etmesi ve eşlerden biri için evliliği çekilmez hale getirmesi geçerli bir boşanma sebebi oluşturur. Bu neden için herhangi bir hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Hakim evrensel değerleri göz önüne alarak değerlendirme yapar.
 • Terk: Eşlerden birinin ortak konutu haklı bir sebep olmaksızın terk etmesi ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmemesi durumudur. Aynı zamanda bu durum eşlerden birinin ortak konuta alınmamasıyla da oluşmaktadır.

Doğrudan bu sebebe dayanılarak boşanma davası açılamaz. Öncelikle 4 aydır eve dönmeyen eşe mahkemeye başvurularak ihtar çektirilir. İhtar çekildikten sonra eve dönmek için de 2 ay süre verilir. Bu süreçte de eş eve dönmezse, boşanma davası açılır.

 • Akıl Hastalığı: Bu sebebi öne sürebilmek için akıl hastalığının önceden bilinmiyor olması ya da hastalığın evlilikten sonra ciddi derecede artmış olması gerekir. Hastalık devam ettiği sürece, taraflar istenildiği zaman dava açabilir. Ancak şu şartları taşıması zorunludur:
 • Eşin iyileşmesi mümkün olmayan bir akıl hastalığına sahip olması
 • Hastalık sebebiyle evliliğin diğer taraf açısından çekilmez hale gelmesi
 • Zina: Eşlerden birinin, karşı cinsten biriyle yaşadığı ilişki neticesinde sadakat yükümlülüğünü yerine getirmemesidir. Zina Türk Ceza Kanununa göre bir suç değildir. Medeni Hukuk bağlamında amaç güveni kırılan, aldatılan eşten evliliği sürdürmesinin beklenememesidir. Zina konu edilerek öğrenilme tarihinden itibaren 6 ay içinde boşanma davası açılır. Eşin affedilmesi veya zinanın üzerinden 5 yıl geçmesi durumlarında dava hakkı biter.

Hatırlatma fayda var, yukarıda yer alan sebeplerle boşanma davası açma hakkı yalnızca kusursuz veya daha az kusurlu olan eşe verilmiştir. Bu sebeple kusurlu eş ancak genel sebeplere dayanarak boşanma talebinde bulunabilir.

Evlilik birliğini boşanma ile sonlandırmak isteyen eşler, boşanmanın sonuçlarında mutabık kalamayabilir. Söz gelimi; evlilikten doğan hak ve alacaklar konusunda, nafakaya ilişkin hususlarda, çocuklara dair konularda ve tazminat gibi mali noktalarda ihtilafa düşebilirler. Bu ve benzer ihtilaf hallerinde, boşanma davası, çekişmeli boşanma davası biçiminde tezahür eder.

 • Çelişmeli boşanma süreci oldukça yıpratıcı etkileri olan ve kişilerin psikolojik açıdan sıkıntılar yaşadığı bir süreçtir. Bu süreçte, boşanmak isteyen eşler arasındaki iletişim oldukça zayıftır. Bu durum, süreci daha da katlanılmaz kılar. Bu bakımdan, sürecin daha az yıpratıcı etkilerle tamamlanması adına hukuk uzmanı ile hareket etmek ve Aile Hukuku’na hakim profesyonel bir Kayseri boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek oldukça yararlı olacaktır.

Çekişmeli boşanma davasına gerekçe gösterilebilecek yasaca ifade edilmiş özel boşanma nedenleri şu şekilde ifade edilir:

 • Zina
 • Terk
 • Suç İşleme ve Haysiyetsiz Yaşam Sürme
 • Hayata Kast, Pek Kötü Muamele, Onur Kırıcı Davranış
 • Akıl Hastalığı

 

Yine emsal olarak zina nedeniyle kendini aldatan eş için kadın lehine 30.000 TL maddi,30.000 Tl manevi olamk üzere 60.000 Tl tazminat çıkmıştır. KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO  : 2020/637  KARAR NO  : 2021/300 k. İle ‘’ Boşanma sebebiyle manevi tazminata hükmedebilmek için, tazminat talep eden tarafın kusursuz veya diğer tarafa göre daha az kusurlu olması yanında; boşanmaya sebep olan olayların kişilik haklarını zedelemiş olması da gereklidir (TMK md. 174/2). Buna göre başka kadınlarla mesajlaşarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan, davacı karşı davalı kadın bu mesajları sorunca kadının boğazını sıkıp ona vurarak şiddet uygulayan,eve sürekli geç gelen, evinin ve ailesinin ihtiyaçları ile ilgilenmeyen, evin tüm maddi yükünü davacı karşı davalı kadının üzerinde bırakarak ona maddi ve manevi destek olmayan, eşinden ayrı odada uyumak isteyen erkeğin bu davranışları kadının kişilik haklarını zedeler mahiyettedir. Tazminat miktarını belirlerken, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, kusur dereceleri gözetilerek davacı karşı davalının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile 4721 sayılı TMK. madde 174/2 e göre, kararın kesinleşmesinden sonra 30.000 TL manevi tazminatın davalı karşı davacıdanalınarak, davacı karşı davalıya verilmesine karar verilmiştir. Kabule göre davalı karşı davacı ağır kusurlu olduğundan manevi tazminat talepleri reddedilmiştir.’’ Şeklin de karar verilmiştir.

 

Yine tabiki sadece aldatan erkek için değil aldatan kadın için (hukukumuzdaki pozitif eşitlik dikkate alınarak ) erkek lehine daha az tazminat olarak 7.000 Tl toplam da erkek lehine çıkmıştır.Yine her koşul da erkek nafaka öder durumu olmadığı gibi nafaka talepleri reddedilmiştir.Emsal karar gereği KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/952    KARAR NO : 2015/406 K. İle  ‘’ Yukarıda özeti verilen şahitlerin beyanlarına göre, tarafların birbirlerine karşı sevgi ve saygılarının bittiği,aralarında fikir uyuşmazlığının olduğu, tarafların birbirlerine karşı birlik görevlerini yerine getirmedikleri, davacı kadının ev işi konusunda zaafiyet gösterdiği, zamanın çoğunu dışarıda geçirdiği, eşinin istemediği kişilerle görüştüğü, sadakat yükümlerine aykırı davrandığı, yargılama sırasında dahi sadakatsiz davranışı bulunduğu kişiyle birlikte dolaştığı, bu kişinin arkadaşı olduğuna dair beyanlarını ispat edemediği, davalı tanıklarının çelişkili beyanlarda bulundukları, dosyaya giren ceza dosyalarında bu konuda beyanların olduğu, anlaşılmakla, tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı, evlilik birliğinin sona ermesinde davalının tam kusurlu olduğu kanaatine varılarak boşanmaya hükmedilmiştir. Davalı iddia ettiği hususları ispat edememiştir.Ayrılık süresince müşterek çocukların baba yanında kalmaları, boşanma sebepleri nazara alınarak velayet hakkı babaya bırakılmıştır. Davalı kadın tam kusurludur, bu sebeple nafaka talebi hakkı bulunmamaktadır.Boşanma yüzünden davacının mevcut veya beklenen menfaatlerinin zarar gördüğü; boşanma sebeplerinin kişilik haklarını ihlal ettiği de açıktır. Bu nedenle tarafların mali içtimai durumları gözetilerek davacının maddi ve manevi tazminat talepleri kısmen kabul edilmiştir. Kusuru ağır olan maddi ve manevi tazminat isteyemez. Bu nedenle davalı kadının bu yöndeki talepleri reddedilmiş ve aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.Bu sebeple erkek lehine tazminat verildiği gibi kadının nafaka talepleri reddedilmiştir.Kayseri Barosu avukatlarından Oktay Aydoğdu  profesyonel hukuki destek vermektedir.

Yine aldatan eş ve evi terkeden eşin açmış olduğu ziynet alacağı davası reddedilmiş ve Yargıtay incelemesi ile kesinleşmiştir.Ekte sunulduğu üzere KAYSERİ 3. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/116   KARAR NO : 2016/1058 K . gereğince ‘’ Yapılan yargılama toplanan deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Tarafların 30/06/2015 tarihinde kesinleşen kararla boşandıkları anlaşılmıştır. Boşanma dosyası ve diğer deliller incelenmiştir. Davacının kocası evde yokken çocukları evde bırakıp eşyaları da toplayıp evden ayrıldığı sabittir.Ziynet eşyalarının taşınması ve saklanması kolay eşyalardan olması sebebiyle kadın üzerinde olduğu karinedir. Davacı kadın ziynet eşyalarının koca evinde kaldığını ispat edememiştir, bu nedenle davasının reddine karar verlierek neticede edinilen vicdani kanaate göre aşağıda ki şekilde hüküm oluşturulmuştur. ‘’ şeklin de karar gereğince davası reddedilmiştir.Yani her koşul da çekişmeli boşanan eş ziynet eşyası alır diye bir durum bulunmamaktadır.Kayseri Barosu avukatı Oktay Aydoğdu hukuki destek sağlamaktadır.

Boşanmanın Mali Sonuçları

TMK, taraflara, mal rejimini aralarında yapacakları bir sözleşmeyle belirleme hakkı tanımaktadır. Bu bakımda, yasada düzenlenen hükümlerle bağlı kalınmak koşuluyla eşler belirledikleri mal rejimine tabi olabilir veya değiştirebilirler. Taraflar aralarında mal rejimi ile ilgili herhangi bir sözleşme düzenlememişlerse bu durumda yasaca kabul edilen rejim yani edinilmiş mallara katılma rejimi söz konusu olacaktır.

Boşanmayla birlikte bireylere yüklenen birtakım mali sonuçlar vardır. Söz konusu mali sonuçlar üç başlık altında incelenir. Bu başlıklar:

 • Nafaka
 • Maddi ve Manevi Tazminatlar
 • Mal Rejimi Tasfiyesi

Nafaka

 • Yoksulluk Nafakası

Taraflardan, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek eş, kusuru karşı taraftan daha ağır olmaması kaydıyla hayatını idame ettirmesi için gereken mali desteği karşı taraftan süresi olarak talep edebilir. Nafaka ödemekle yükümlü kişinin kusursuz olması hali, nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldıran bir hal değildir.

 • İştirak Nafakası

Boşanan eşlerin çocuklarına karşı sorumluluğu devam eder. Çocukların bakımı ve eğitimi için yapılacak harcamalara her iki tarafında katılması gerekir. Velayet hakkının kendisine bırakılmadığı eşin, çocuğa dair giderlere mali gücü oranında katılması mecburidir.

Nafaka Arttırım Davaları

Yine verilen nafakalar zaman içerisin de az geldiği gibi müşterek çocuğun yada tarafların giderleri artmaktadır.Bu sebeple de nafaka arttırım davaları açılmaktadır.

Emsal olarak müşterek çocuğun 300 Tl olan nafakası 600 Tl çıkartılmıştır. T.C. KAYSERİ 8. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/318 KARAR NO : 2021/886 K. onuç olarak taraflarınsosyal ve ekonomik durumları, paranın alım gücü, ülkedeki ekonomik koşullar ve hakkaniyet ilkesi göz önüne alınarak, davalının gelir durumu ve nafaka vermesinden sonraelinde kalacak geliri ile sosyal seviyesine uygun olarak yaşamını devam ettirebilmesi için taktir olunacak nafakanın hak ve nesafete uygun olması düşünülerek, davacının davasının kısmen kabulü ile, dava tarihinden geçerli olmak üzere TMK’nın 182/2-3. maddesi uyarınca Kayseri 6. Aile Mahkemesi’nin 2016/1014 esas, 2017/104 karar sayılı ilamı ile müşterek çocuk Mert Ali lehine hükmedilen iştirak nafakasının 300,00-TL artırılarak, aylık 600,00-TL olarak belirlenmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. ‘’ şeklindeki karar ile nafaka arttırım davaları açılmaktadır. Kayseri Barosu avukatı Oktay Aydoğdu hukuki destek sağlamaktadır.

 

Öğrenci olan 18 yaşını doldurmuş müşterek çocuk nafaka alabilir mi?

Eğitim hayatına devam ettiği sürece müşterek çocuk 18 yaşını doldurmuş olsa da nafaka alabilmektedir.Ekte sunulduğu üzere  KAYSERİ 6. AİLE MAHKEMESİ ESAS NO : 2021/295 KARAR NO : 2021/929 K ile ‘’ osya kapsamındaki tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırma sonuçlarında, davacının öğrenci olduğu, davalının ŞÖNİM’ de çalıştığı aylık kazancının 6.000 TL olduğu bildirilmiştir. Belirtilen yasal düzenlemeler ve tüm dosya kapsamı hep birlikte dikkate alındığında, davacının üniversitede öğrenci olması, ihtiyaçlarının artması, tarafların ekonomik ve sosyal durumları vehakkaniyet ilkesi hep birlikte dikkate alınarak, davanın kısmen kabulü ile, dava tarihinden itibaren aylık 750,00 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak , davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.’’ Şeklinde kararı ile üniversite okuyan müşterek çocuk lehine 750 TL nafaka hükmedilmiştir. Kayseri Barosu avukatı Oktay Aydoğdu anlaşmalı ve çekişmeli boşanma da hukuki destek sağlamaktadır.

Tazminat

Boşanma nedeniyle mevcut yahut gelecekteki menfaati zarar gören ve karşı taraftan daha az kusurlu olan eş, kusurlu eşten maddi tazminat talep edebilir. Boşanmaya neden olan haller sebebiyle kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, kusuru olan eşten manevi tazminat talep edebilir.

Mal Rejimi Tasfiyesi

Mal rejimi, taraflardan birinin yaşamını yitirmesi ya da boşanma nedeniyle sonlanır. TMK üzere kabul edilen mal rejimine göre her iki tarafın da sahip olduğu mallar ikiye ayrılır. Bunlar; edinilmiş mallar ve kişisel mallar olarak adlandırılır. Edinilmiş mallar, her iki tarafın, evlilik birliği süresince edindiği mal varlıklarıdır. Edinilmiş mallar genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

 • Kişinin çalışmasına karşılık sahip olduğu edinimler,
 • Kişinin, sosyal güvenlik yahut sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının ya da personele yardım maksadıyla kurulan sandık ve sairlerinin gerçekleştirdiği ödemeler,
 • Kişinin çalışma gücündeki kaybı sebebiyle ödenen tazminatlar,
 • Kişiye ait kişisel mallardan edinilen gelirler,

Edinilmiş malları olarak kabul edilebilen değerlerdir.

 • Kişisel mallar ise:
 • Taraflardan birinin sadece kişisel kullanımına yarayan eşyalar,
 • Mal rejiminin başlangıcı esnasında taraflardan birine ait olan ya da bir tarafın sonradan miras ile veya herhangi bir biçimde karşılıksız kazanmayla edindiği mal varlığı değerleri,
 • Kişiye ait manevi tazminat alacakları,

Kişisel mallar olarak kabul edilen mallardır.

 • Boşanmanın mali sonuçlarında herhangi bir hak kaybına uğramamak ve mevcut veya gelecekteki menfaatlerden mahrum kalmamak adına emsal davalarla tecrübesini artırmış uzman bir Kayseri Boşanma Avukatı ile iletişim sağlamak ve hukuki danışmanlık almak kişinin lehine olacaktır.

Boşanma Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme

Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemelerinin bulunmadığı hallerde davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri bakacaktır. Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise davacı veya davalının adresinin bulunduğu veya eşlerin son altı ay süre ile birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Ne kadar Sürer?

Boşanma davaları, eşlerin birbirileriyle mutabık kalıp kalmamalarına göre  her konu da anlaşmalı ve çekişmeli olarak görülür. Anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına göre oldukça kısa sürmekte olup bir ila üç ay arasında neticelenir. Çekişmeli boşanma davasıysa birçok parametreye bağlı olarak farklı sürelerde neticelenir. Boşanma davlarında süreye etki eden en önemli hususlardan birisi de boşanma avukatıdır. Kayseri boşanma avukatı noktasında hukuki danışmanlık sağlayan Avukat Oktay Aydoğdu, eşlere, gerekli hukuki ve usuli esasları ifade etmekte ve yasal hakların korunarak davanın kısa zamanda neticelenmesi için oldukça titiz biçimde hizmet sunmaktadır.

Kayseri Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma)
Kayseri Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma)

Kayseri Barosu Avukatlarından Avukat Oktay AYDOĞDU, Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma )   Davalarında Kayseri İlinde müvekkillerine en sağlıklı, hukuki bilgileri vermektedir. Miras davaları tecrübeli hukuk bilgisi gerektiren davalardır. Ufak bir hata durumunda çok büyük hak kayıpları  da yaşanabilir. Bu nedenle Kayseri Boşanma Hukuku (Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma ) Avukatı Oktay AYDOĞDU, her zaman hukuki bilgisi ve tecrübesi ile müvekkillerine yardımcı olmaktadır. Kayseri Avukat Oktay AYDOĞDU.